1800-talets Göteborg

Borås —Alvesta-järnväg

”Med teckningarna i Borås —Alvesta-järnvägen lärer det här och där gå smått, säger Borås Tidn. Det har sagts nämnda tidning från flera håll att landtkommnnerna hysa den nå­got egendomliga men dock särdeles karakteristiska uppfattningen att “göteborgarna nog bygga banan“, hvadan det icke är så nödvändigt att teckna något, då banan i alla fall kommer till stånd.

Blir detta resonnemang allmänt, så är det temligen säkert att banan aldrig kommer till stånd, tillägger tidningen. Och det är mer än tarfligt att glädja sig åt en ny kommunikationsled och af densamma vänta mycken ekonomisk för­del men ändå inte vilja bidraga med ett öre till kommunikationsledens tillkomst. Detta resonnemang att man skall få för inte borde icke göra sig gällande i fall som föreliggande. Det är först och främst oresonligt och därjemte riskabelt. Ba­nan blir ett gemensamt godt, hvarför ock alla de som ha fördel af densamma ock böra bidraga till den.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 september 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Järnvägstunnel vid Aplareds station.