”Från Vesterberget ljuda nu dynamitskotten dagen lång, och arbetet går raskt fram under ledning af en officer.

Som bekant har nu staten öfvertagit fästningsbygget, sedan löjtnant Crafoord fullgjort sitt på entreprenad åtagna arbete. Man spränger nu samtidigt på flera olika ställen i berget. Nere vid elfven arbetas på det blifvande flankeringsbatteriet för minliniens skydd, hvilket snart torde vara färdigt.

Längre upp i dalen har man påbörjat utsprängningen af en tunnel, hvilken kommer att sträcka sig långt in i berget och sammanbinda brunnarne för kanontornen. De grofva kanonerna komma nemligen att placeras i vridbara pansartorn, hvilka återigen få sin plats uti sprängda brunnar i bergets öfre del. En af dessa kanonbrunnar har redan påbörjats och nedsprängts till ganska stort djup.

Arbetet bedrifves med all den kraft de anslagna medlen tillåta, men ännu torde det dock dröja flera år, innan fästningen i Vesterberget blir färdig.

— Tillträde till arbetsplatsen är för obehörige förbjudet, nu sedan staten öfvertagit arbetet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 januari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från hemsidan för Oscar II Fort.