”Mången som icke icke är bekant med förhållandena gör sig nog den föreställningen, att den frivilliga skytteverksamheten härstädes under vintermånaderna ”ligger nere. Att så ingalunda är förhållandet framgår däraf, att de olika hufudföreningarna: Göteborgs Skytteförening, Göteborgs Skytteklubb och Qvibergs skytteförening, med ett sammanlagdt medlemsantal af omkring 1,600 skyttar, bl.a. anordnat kammarskjutningsöfningar, vid hvilka nybörjare bibringas den första undervisningen i skjutkonsten.

För dessa öfningar har välvilligt upplåtits till Göteborgs Skytteförening Exercishuset å Heden, till Göteborgs Skytteklubb skolhuset vid Djurgårdsgatan och till Qvibergs Skytteförening gymnastikshuset å Redberget. Dessutom idkas s.k. vinterskjutningsöfningar, med äldre skyttar tillhörande de olika föreningarna, hvilka öfningar försiggå å respektive föreningsbanor, utan något som helst skydd mot väder eller vind, således på fullt militäriskt sätt.

Om man en söndagsförmiddag gör en promenad utåt Slottsskogen, Landala eller Qviberg, skall man icke undgå att höra gevärs smattrande mellan bergen. I Slottsskogen är det 5-2-an af Skytteklubben, som låter höra sig. I Landala är det “Pricken“ eller “Göteborgs Jägaregrupp“, hvars medlemmar tillhöra Göteborgs Skytteförening, som är i verksamhet — jägaregruppen öfvar utom kulskjutning äfven skjutning med hagelgevär — och å Qviberg “Träffen, af Qvibergs Skytteförening, som har öfningsskjutning.

Utom förenämnde aktiva skytteverksamhet äro klubbsammanträden anordnade för de olika föreningarna, vid hvilka rådgöras om föreningarnas enskilda angelägenheter och om skytterörelsens vidare utbredning bland allmänheten.

Såsom för en tid sedan omnämndes, har genom sammanslutning från de skilda föreningarna bildats “Föreningen för anskaffande af mausergevär“, hvilken är i full verksamhet, för att till billigt pris och på förmånliga vilkor anskaffa det nya armégeväret åt skyttarne.

C.J. W-n.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 januari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: De startande i skjute teränglöpningen d. 23 Maj 1913.