”Detta af göteborgarne med så stort intresse följda arbete har nu inträdt i ett nytt skede, i det äfven staten börjat därstädes med en mindre arbetsstyrka, som står under fortifikationsbefälhafvaren kapten Grills ledning, liksom han för hela arbetet är den högste ställföreträdaren på platsen. Det arbetas sålunda nu i berget på två olika arbetslag, det ena entreprenören löjtnant Crafoords och det andra statens.

Entreprenörens arbete antages vara af- slutadt om en eller en half månad. Hela antalet arbetare uppgår nu till ett sextiotal.

I det arbetslag, som staten har och som just nu börjat, uppgår arbetsstyrkan blott till 8 à 10 man.

I närheten af berget bor arbetskontrollanten, fortifikationslöjtnant Ljungberg, och platsen, som ännu icke visar något af intresse annat än en del utsprängningar, uppgifves längre fram, då arbetet hunnit avancera, komma att blifva afspärrad för allmänheten. Som bekant lär samma befästningssystem som finnes vid Köpenhamn och vid Vaberget äfven komma att användas vid Vesterberget, nemligen pansartorn med snabbskjutande kanoner, hvilka torn genom en mekanism höja, sänka eller vrida sig i berget.

Som bekant finnes det här i Göteborg en bagare, som uppgifver sig hafva uppfunnit detta befästningssystem innan det ens började användas i Danmark. Sjelf säger han sig hafva meddelat sig med personer därom och visat dem ritningar, hvarpå man någon tid efteråt äfven — uppfann systemet i utlandet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 juli 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från hemsidan Oscar II Fort: Relationsritning upprättad av fortifikationsbefälhavare Claes Grill 1907.