1800-talets Göteborg

Vestkusteskadern vid Stora Kalfsund

”Vestkusteskadern anlände hit i går morse och förankrade vid Stora Kalfsund. Ombord å pansarbåten Odenhade eskaderns befälhafvare vice amiral P. W. von Otter, hissat chefsflaggan.

Vid 12-tiden anlände amiralen ombord å torpedkryssaren “Claes Horn till Mar­strand hvarifrån han efter att hafva upp­vaktat konungen återvände till Kalfsund. På eftermiddagen lättade samtliga farty­gen ankar och ångade i väg norrut till Hakefjorden. De åtta torpedbåtarne passerade under färden dit Marstrands hamn. Konungen, som vid tillfället befann sig i land, mottog från bron vid norra in­loppet torpedbåtarnes helsning.

I dag kl. 9 f. m. afgick “Drott“ till Hakefjorden, hvarest konungen skall in­spektera eskadern.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 augusti 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Enligt text som medföljde bilden. ”Lysekil. Torpedkryssaren ”Claes Horn” fr. sidan 23/8 1899.”