I en insändare skrevs den 4 mars 1902 följande:

”Det är nu redan tämligen länge sedan Göteborgs Fastighetsegareförening gjorde sitt i mycket sympatiska ordalag affattade uttalande till förmån för, att staden Göteborg måtte bli förläggningsorten för Bohus och Elfsborgs regementen, och i den före beslutet om detta uttalande hållna diskussionen anfördes flera mycket giltiga skäl, som talade för denna åtgärd.

Såväl från civilt håll anfördes exempel på en hel del fördelar, som skulle tillföras samhället, som ock af militärer, hvilka påvisade de rent fackliga skäl, som talade för förläggandet hit af en hel brigad.

Emellertid har det sedan dess icke hörts ett ord om hela saken, och den har icke varit bringad på tal i Stadsfullmäktige, hvilka väl borde afgifva någon meningsyttring, då förslaget icke gärna kan realiseras utan något tillmötesgående från samhällets sida eller afvisas, om stadens fullmäktige skulle finna, att fördelarne icke uppväga uppoffringarna.

Denna senare eventualitet är väl dock knappast att befara, då giltigheten i de vid fastighetsegare-mötet anförda skälen torde vara mycket svåra att vederlägga.

Många med undertecknad skulle känna sig tillfredsstälda, om stadens representanter snart nog gåfve någon lifsyttring ifrån sig i detta hänseende, ty man må icke glömma, att medan Göteborg tiger, så både tala och handla kringliggande kommuner så mycket mera för att till sig draga regementena.

Civis.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 4 mars 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Soldater ur Älvsborgs regemente I 15 uppställda utanför tält på Fristad hed.