”För Kongl. Första Göta Artilleri regemente skola innevarande år legas 57 st draghästar att användas under 44 dagar från och med den 2 nästkommande Augusti.

Till spekulanters kännedom meddelas:

att häst för att kunna antagas skall, oberäknadt

skons höjd. vara minst l.41 meter hög bakom sadelstaden. ej under 5 eller öfver 12 år gammal,

icke hingst frisk, stark och vid godt hull. icke

behäftad med fel, hvaraf han lider men, ej sel-

eller sadelbruten samt vara nykringskodd;

att uti blifvande hästkontrakt komma att inflyta alla de bestämmelser, som finnas intagna uti

nu gällande hästkontrakt och som här finna till

lämpning;

att inmönstringen sker vid regementets kasern

å Qviberg den 2 nästkommande Augusti och afmönstringen vid nämnda ställe den 15 därpå följande September, båda dagarne kl. 7 f. m.

att hästen under legotiden utfodras på kronans

bekostnad;

att skriftliga förseglade anbud, upptagande antal

hästar samt lega pr häst, stälda till Förvaltningen vid Kongl. Första Göta Artilleriregemente,

Göteborg, skola vara inlemnade i nämnda förvaltningslokal å Qviberg senast Lördagen den 7 näst-

kommande April kl. 12 dagen;

att anbuden skola pröfvas af Kongl. Arméförvattningen och anbudsgifvaren således är skyldig

qvar stå för sitt anbud tills denna pröfning skett;

att förslagskontrakt finnes till påseende hos regementsförvaltningen;

att närmare upplysningar erhållas hos regementsförvaItningen, helgfria dagar kl. 11—12;

att Kongl. Förordningon den 17 November 1893

angående statens upphandlings- och entreprenad-

väsende skall lända till efterrättelse.

För öfrigt hänvisas till annons införd i Tidning

för leveranser tll staten den 13 innevarande månad.

Göteborg i Mars 1900.

Regementsförvaltningen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 mars 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kung Gustaf V på Kviberg 2/10 1914.