”Utan debatt beslöto fullmäktige i afseende å platsen för Domkyrkoförsamlingens nya kyrka, i öfverensstämmelse med drätselkammarens senaste utlåtande i ärendet:

att medgifva kyrkoinstitutionen att å det område, som kommer att omslutas af Engelbrektsgatan, Götabergsgatan, den till samma gata framdragna Föreningsgatan samt Molinsgatan, sistberörda tre gator med läge och bredd, som vid slutlig reglering varder bestämd, uppföra en kyrka och hafva densamma qvarstående till dess den afbrinner eller afrödjes. då området återfaller till den civila kommunen utan ersättning för därå gjorda kostnader;

att med upplåtelsen icke följer någon rätt till de å området befintliga byggnader;

att därest gällande arrende eller hyreskontrakt skall upphöra i annan ordning än som kontraktet angifver. kyrkofullmäktige hafva att därom öfverenskomma med vederbörande kontraktsinnehafvare. samt att bestrida de af kontrakts upphäfvande följande ersättningar; och

att drätselkammaren, på anmodan från kyrkofullmäktige och sedan det visats att vederbörande arrendator eller hyresgast lemnat innehafd lägenhet, har att låta skyndsamt afrödja ledig byggnad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 mars 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hus vid på södra sidan i korsningen nuvarande Engelbrektsgatan/Götabergsgatan och öster om landeriet Götaberg.Rivet 1902