”I morse spred sig i staden ett ryktet att ett blodsdåd af synnerligen uppseendeväckande art blifvit föröfvadt inom samhället. En äldre man skulle, sades det, under utöfvandet af sin plikt som egendomsvårdare hafva blifvit öfverfallen af en eller flere personer och ihjelslagen, hvarefter mördaren skulle sökt bryta sig in och plundra.

Detta hemska rykte har tyvärr i det stora hela vunnit en sorglig bekräftelse.

Då en vid Keillers mek. verkstad anstäld yngre arbetare i morse vid 4-tiden begaf sig till verkstaden för att där utföra något öfvertidsarbete, fann han till sin förskräckelse sin fader, 63-årige portvakten Johannes Johansson, liggande i ett blodflöde med krossadt hufvud strax innanför porten. Åtskilliga omständigheter tydde på att mordet föregåtts af en vild strid.

Afslitna, blodiga hårtestar, en på flere ställen sönderbruten qvast och en blodig skofvel lågo omkring på platsen. Dörren till kontoret var splittrad genom flera yxhugg, men hade mördaren icke lyckats i sitt uppsåt att där bereda sig inträde.

Då den hemska upptäckten skedde, tycktes portvakten Johansson ännu vara vid lif. Hans son ropade genast på hjelp och ett par poliskonstaplar skyndade till. På i hast anskaffad kärra fördes den sanslöse Johansson till Sahlgrenska sjukhuset Vid hans upplyftande i kärran hördes några rosslingar och märktes några svaga lifstecken. men vid framkomsten till sjukhuset var han redan död.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 mars 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Keillers Mekaniska verkstad [t.h. i förgrunden]