”Göteborgs nya Cirkusbyggnad på Lorensbevg, hvilken uppstått med nästan amerikansk raskhet — hvilket är något vida skildt från t. ex. göteborgsk brobyggnadsfart (se den nya Kungsportsbron!) — står nu färdig att afsynas. Redan omkring den 21 d:s lär den första hästopera-föreställningen ega rum.

Den nya byggnaden skiljer sig i åtskilligt från den gamla. Byggnadssättet är här grundadt på järnkonstruktion. Den är uppförd af kanthuggna sparrar mellan järnstolpar af 40 cm. tjocklek, och mellanrummen mellan sparrarne fyllas af muradt tegel. Ritningen är uppgjord af arkitekten F. L. Enders hos byggmästare Dähn, hvilken sistnämnde utfört byggnadsarbetet.

Den nya cirkusbyggnaden rymmer omkring 300 personer mera än den gamla, som hade plats för 1,482 personer. Galleriet är nu något mindre än förut, likaså musikläktaren, och sidogångarne äro smalare. Detta har sålunda i sin mån bidragit till större utrymme.

För säkerhet vid eventuelt eldsvådetillbud har man sörjt bl. a. genom anbringandet af flere utgångar. Vattenanordningarna hafva blifvit praktiskt och beqvämt arrangerade för händelse af eldsvådetillbud.

Uppvärmningen sker också numera på ett bättre sätt, i det den åstadkommes genom uppvärmd luft från värmeapparaten å Alhambra på Lorensberg.

Stallet är till stor del i sitt förra skick.

Cirkuskomplexets yttre utstyrsel är icke vidare praktfull. Öfver hufvudingången lysa emellertid i färgrika bokstäfver orden Cirkus Ed. Wulff.

Hvad sjelfva inredningen af cirkus angår, så är den enkel men tilltalande. I förstugan har man till höger schweizeriet; till venster läses öfver en sidodörr: Dir. Cirkus Wulff.

Genom dörren rätt fram kommer man in i sjelfva cirkuslokalen, som gör ett ljust och luftigt intryck. Logeplatserna äro klädda med rödt plysch och de öfriga platserna äro målade i ljus, gulaktig färgton.

Måleriarbetet har utförts af målerifirman C. W. Winberg.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 mars 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svartvitt foto från Södra vägen, visar Lorensberg och Cirkus möt söder. Dimming, Nils, byråsekreterare 1969-11-12.