”Komitén för fasta sjöförsvaret hemställde som bekant på sin tid att Nya Varfvet, som 1869 upplåts till fångvården under vilkor om återlemnande till flottan efter ett års uppsägning, om det kräfdes för sjöförsvarets eget behof, nu måtte återlemnas till flottan. Nya Varfvet skulle nemligen genom sitt gynnsamma läge och stora jordområde synnerligen väl lämpa sig som förläggningsplats för kustartilleriet, Göteborgs détachement. Ehuru kustartilleriet ej behöfde disponera mer än en del af Nya Varfvet, ansåg komitén att hela området borde återtagas. Dels vore det mindre lämpligt att ha straffanstalt och kasern bredvid hvarandra, dels disponerade fångvården just det för kustartilleriet lämpligaste området.

Fångvårdsstyrelsen har nu afgifvit sitt utlåtande häröfver. Styrelsen söker först bevisa att Nya Varfvets upplåtande åt fångvården ingalunda varit så provisoriskt som det kan tyckas. Rikets enda fullt tillfredsställande centrala straffängelse kan nemligen icke gärna vara ställt på »ett års uppsägning».

Styrelsen anser sig skyldig att först granska förslaget om delning af Nya Varfvet mellan fångvården och försvaret, ehuru komitén ej vill gå in härpå. I så fall kräfdes inga andra åtgärder än att vestligaste delen af fängelselängan, nu begagnad till smedja, nedrifves för beredande af nedfartsväg till sjön för sjöförsvaret samt nödiga hägnader uppsättas.

Skulle åter hela Nya Varfvets område återställas till sjöförsvaret, så komma fångvårdens behof att gestalta sig vida mera omfattande. Styrelsen ställer i utsikt att Malmö och Långholmsfängelserna måste utvidgas för omkring 1 ½ mill. kronor. Fördelaktigare vore det dock för kronan, anser styrelsen, att med nedläggande af Malmöfängelset bygga ett nytt, stort centralfängelse likaledes för 1 1/2 mill. kronor. Detta fängelse äkulle dock ej kunna blifva färdigt för än tidigast år 1906.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 november 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Centralfängelset vid Nya Varvet med tårbitsformade rastgårdar. Under åren 1870- 1907 användes Nya Varvet som fångvårdsanstalt. Foto år 1900.