”Som förut meddelats äro planer å bane att anlägga spårvägar i Lundby. Det preliminära förslag, som är utarbetadt för utförandet häraf, upptager utläggandet af en ringlinie, sträckande sig från Hisingsbron till Hamngatan samt utefter denna till Lindholmen, vidare norr och vester om denna plats till kyrkan och därpå i nära nordlig riktning rundt om Ramberget tillbaka till stora Hisingsvägen. följande denna tillbaka till bron. Hela sträckan skulle få en längd af något öfver 8 kilometer och skulle afses att trafikeras med hästspårvagnar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 november 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lundby gamla kyrka 1948.