”Till förmån för barnhemmet vid Östra Hamngatan n:r 9 öppnas på måndag en bazar, hvilken denna och följande dag hålles öppen från kl. 10 f. m. till kl. 8 e. m.

Vid jultiden tages allmänhetens hjelp i anspråk för många olika slag af välgörenhet, men en af de mest behjertansvärda uppgifter, människokärleken åtagit sig, är att gifva vård och uppfostran åt de värnlösa små. Och åt denna uppgift har detta barnhems föreståndarinna, fröken J. Jacquemet, under den långa tiden af 24 år egnat sig med sällspord sjelfuppoffring och aldrig svikande plikttrohet, understödd af nitiska medhjelparinnor.

Vid denna bazar, till hvilken gåfvor ingått från olika delar af landet, erbjudes allmänheten ett tillfälle att göra godt och att på samma gång få full valuta för sina penningar. Man kan här välja lyxsaker eller sådant som är oundgängligt för lifvets behof. Här finnas sålunda olika handarbeten, utförda af barnen i barnhemmet, såsom t. ex. förkläden, strumpor, bordlöpare, kuddar m. m., vidare ett flamländskt väggstycke, äkta konstväfnad, en oljemålning af Julius Weidig, lithografier, tagna efter fotografier från Egypten och kronprinsessan Victoria, och mycket annat.

De åsatta priserna äro synnerligen moderata.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 december 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy från Östra Hamngatan med Spannmålsgatubron i fokus. Till vänster i bild syns hörnet på Östra Hamngatan 5, polisstation under åren 1892-1967. Foto från år 1916.