”Länsstyrelsen har beslutat, att en hvar, som obehörigen beträder det k.m:t och kronan tillhöriga området af Vester- och Käringbergen med mellanliggande dalgång inom Vestra Frölunda socken, hvarest för närvarande arbeten i och för Göteborgs befästande åt sjösidan bedrifvas, skall böta 20 kr.; hvarjemte tillika stadgats att detta vitesbeslut, som skall gälla tills vidare, skall, för att gällande anses, finnas anslaget å taflor, uppsatta å gränslinien för ifrågavarande område äfvensom vid de till området i fråga ledande vägar och stigar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 september 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från hemsidan för Oscar II Fort.