”Göteborgs fältridtklubb hade i går anordnat sin första släpjakt för säsongen, hvari deltogo 18 ryttare. Många flera hade ämnat deltaga, intresset för fältridtsporten synes nu vara ganska stort härstädes – men då en del af ridhusets hästar vid manöverna i Halland lidit en del mindre skador och därför voro obrukbara, hade flera ryttare för denna gång måst afstå.

Jakten gick öfver de stora fälten väster om Slottsskogen, hvilka med stort tillmötesgående upplåtits af innehafvaren hr Sjöberg. Terrängen var utmärkt god med lätta hinder och därför särskildt lämplig för en första ridt, hvari äfven nybörjare deltogo. Strax söder om Carnegiska bruken togs spåret upp af mastern, löjtnant Linton, hvarpå jakten gick i en stor bukt på en längd af omkring 2,500 meter till midt för Slottskogen, där ”halali” blåstes. Inga fall inträffade, och alla voro särdeles belåtna med denna invigning af säsongen. Efter omkring en timme återvände man till staden.

En hel del åskådare hade samlats såväl å Slottsskogsvägen som annorstädes, där man kunde iakttaga jakten.” (Ur: Göteborgs-Posten 26 september 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Utsikt från Slottsskogsområdet mot Kungsladugårdsängen. 1900-talets första decennium?