”Bland de tyska filantroper, som i dagarne besökt Göteborg, befann sig äfven Berlinerskriftställaren Heinrich Sohnreich, som bl.a. är utgifvare af Das Land, tidskrift för landtliga och sociala reformer i den tyska rikshufvudstaden. Hr S. fann det mycket omtalade Göteborgssystemet vara icke uteslutande af godo. Han hade sålunda lagt märke till det stora antal berusade personer, såväl kvinnor som män, som särskildt fram mot aftnarne visade sig på gatorna och som icke talade till det mycket prisvärda systemets fördel.

Nämde korrespondent är icke ensam om att på nämda grund ge ”vårt beprisade system” ett sidohugg. Det finnes tvärtom godt om folk, som resonerar på samma vis, icke besinnade att de sålunda totalt förväxla orsak och värkan. Göteborgssystemet har ännu icke hunnit uträtta allt det goda, som man önskar vinna med detsamma, om ocks åtskilligt kan anses vara vunnet. Hur skulle månne t.ex. det ha tett sig här i samhället, om det gamla krogsystemet fått ohäjdadt florera?

Emellertid är det att beklaga, att främlingarnes annars goda intryck af vårt samhälle skall grumlas af dessa ofta synnerligen råa fyllerister, som särskildt framemot aftonen ragla å våra gator.” (Ur: Göteborgs-Posten 27 september 1901)

Fotnot:
Göteborgssystemet, som skapades 1865, var en föregångare till Systembolaget för att begränsa tillgången på alkohol.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Jubileumsutställningen 1923. Kommunala avdelningar IV. Statistiska kontorets utställning om Göteborgssystemet.