”I en af vår stads mest obskura delar, borta vid Södra Liden, där osedligheten frodas sida vid sida af allsköns annan brottslighet, utspelades i går ett drama, hvarur en af de uppträdande för tillfället med knapp nöd utgick med lifvet.

Det var vid ½ 8-tiden på aftonen utanför huset vid n:r 25 vid Södra Liden, i hvilket en prostituerad kvinna Hildegard Josefina Bergman är boende.

På trappan till nämnda hus satt bland andra en broder till ofvannämnda kvinnsperson med namnet Karl Edvin Olander, en synnerligen illa anskrifven person, hvilkens namn mer än en gång förekommer i polisens annaler.

För att besöka nämnda kvinna ankom vid sagda tid i sällskap med ett par andra personer murerihandtlangare Oskar Theodor Holmberg, med binamnet ”sotarn”, född 1879 och som oaktadt sin ungdom hunnit med att tre gånger straffas för stöld och två gånger ådömas tvångsarbete.

Vid ankomsten till huset n:r 25, sporde Holmberg högljudt efter den nämnda kvinnan, hvarigenom H. emellertid kom i ordvexling med hennes broder Olander, som såsom nämndt var sittande på trappan.

Olander reste sig då och gick med handen lyftad till slag mot Holmberg, som under det han retirerade erhöll ett kraftigt slag i ansiktet Holmberg hade emellertid från sin högra rockficka upptagit en tvåbladig fällknif, hvarmed han nu göra attack på sin antagonist. Det måttade knifhugget träffade Olander i bröstet innanför och under venstra bröstvårtan, där det tillfogade honom ett 6 cm. långt sår samt ett ganska betydligt snitt i hjärtspetsen. Eligt intyg från Sahlgrenska sjukhuset, dit O. ymningt blödande omedelbart i droska fördes, kan det ännu ej afgöras huruvida O. får behålla lifvet.

Holmberg begaf sig efter den hemska gärningen springande öfver Hästbacken åt Nya kajen, där han emellertid fasttogs af ett par personer, som förföljt honom. Under flykten kastade han den blodiga knifven i Rosenlundskanalen.

Holmberg, som i dag var inställd i poliskammaren och erkände sitt brott, införpassades nu till cellfängelset, och målet remitterades till Rådhusrätten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 september 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Södra Liden 25, foto år 1959.