”En intressant historik öfver Göteborgs spårvägsfrågas utveckling jämte beskrifning öfver detaljerna och gången af det stora arbete, som nu i det närmaste fullbordadt, har utgifvits af spårvägsstyrelsen, som för att öka värdet af skildringen fogat till densamma en hel del väl reproducerade ögonblicksbilder från förr och nu. Vi göra här en liten axplockning ur det lika vackra som värdefulla häftet, hvilket utgått från Wald. Zachrissons offcin.

Hästspårvägarna.
Den 18 oktober 1877 beviljade stadsfullmäktige kaptenen C.C. Juell i Köpenhamn koncession under 40 år å anläggning och trafikering med hästkraft af spårvägar här i staden. Koncessionen öfverlläts seemera å The Gothenburg Ramvays Co. L:d, och den 24 september 1879 öppnades linien Brunnsparken–Stigbergsliden för allmän trafik. Sedemera tillkommo, delvis under 1881, linierna till Getebergsängen, Redbergslid och Slottsskogen, hvilken sistnämda linie uppläts för trafik den 5 oktober 1882.

Första förslaget om elektriska spårvägar
härstädes väcktes år 1895, då ett par enskilda personer anhöllo om tillstånd att anlägga elektrisk spårvagnsninie från Carl Johans kyrka till Bärgslagsbanans station och spårvägsbolaget sökte koncession å anläggning och trafikering med elektrisk drifkraft af sex spårvägslinier.

Med anledning häraf ifrågasatts huruvida icke staden borde själf anlägga och ombesörja drift å elektriska spårvägar härstädes. Då emellertid nämnda bolag enligt sin koncession hade uteslutande rätt att för tiden till den 21 november 1917 trafikera de fyra hästspårvägslinierna, och dessa voro de viktigaste och mäst inkomstbringande af de linier, som kunde ifrågakomma, kunde frågan om elektrisk spårvägsdrift för staden i dess helhet endast lösas genom öfverenskommelse med bolaget. Efter åtskilliga underhandlingar kom en sådan lösning till stånd.

Hvad staden fick betala
för att komma i besittning af spårvägarna belöpte sig till 1,282,400 kr., däraf för bolagets egendom 433,186 kr. 85 öre och för koncessionen 938,213 kr. 15 öre.

Det var den 4 april 1899 som stadsfullmäktige gåfvo drätselkammaren i uppdrag att för högst 70,000 pund inköpa bolagets egedom och koncession och i november samma år hade drätselkammaren afslutat köpet.

Den 1 januari 1900 öfvertog staden driften af spårvägarna och den 11 april samma år beslöts att ombygga dem till elektriska.

Gatuarbetet för de nya spårvägarna,
d.v.s. kablarnes nedläggning och montering samt grundläggningen för skenorna, påbörjades under september 1901. Det första skenspåret kopplades den 11 oktober i fjol. Grundläggningsarbetet för 1901 afslutades den 5 december, då 780 meter dubbelspår å första Långgatan och Stigbergstorget lagts med en arbetsstyrka af omkring 35 man. Arbetet återupptogs den 11 sistlidne april och har arbetsstyrken i år utgjort omkring 60 stensättare och dessutom ungefär 175 man, hvarjämte omkring 60 hästar med fordon dagligen användts vid grundläggningen.

Hela spårvägsanläggningen omfattar 29 kilometer enkelspår.

Hvad hela anläggningen kostar.
I det af styrelsen uppgjorda och af stadsfullmäktige godkända kostnadsförslaget öfver den elektriska spårvägslinien ha kostnaderna beräknats till 3,060,000 kr., och så vidt man nu kan bedöma, torde kostnaderna för de i förslaget upptagna arbetena icke komma att öfverskrida nämnda belopp. Till detsamma bör dock läggas att ränta under byggnadstiden å för anläggningen användt kapital, dels kostnader för anläggningen användt kapital, dels kostnader för förstärkning af broar, anbringande af skydd för telefonledningar m.fl. arbeten som enligt sedermera fattadt beslut skolla betalas af spårvägsstyrelsen. Beräknas nämnda ränta och kostnader belöpa sig till sammanlagt 200,000 kr., skulle, då stadens utgift för koncessionen å hästspårvägarna uppgick till 938,213 kr. 15 öre, kostnaden för den elektriska spårvägsanläggningen i fullt färdigt skick utgöra i rundt tal 4,200,000 kr.

Den populäraste styrelsen i staden
är vår spårvägsstyrelse, förklarades med all rätt på stadsfullmäktiges senaste sammanträde, vid hivlket upprepade gånger gafs uttryck åt allmänhetens stora belåtenhet med det nu snart fullbordade arbetet.

I vår spårvägsstyrelse ha alltfrån början grosshandl. W:m Henriques vice ordförande och grosshandl. C Boman kassaförvaltare. Styrelsens öfriga ledamöter äro löjtnant John Nyström och lektor Fr. Lamm med grosshandlarne K. Mark och Anders Mellgren samt ingeniör Figge Blidberg som suppleanter. Under förra året tillhörde äfven professor Aug. Wijkander styrelsen. Dess sekreterare är vice häradshöfding B. Lindberg, som jämte direktör Edström författat historiken.

I inledningen till sin fästskrift ägnar styrelsen ett tacksamt erkännande åt spårvägarnas tjänstemän, främst åt direktör J.S. Edström. Den outträttliga energi och stora skicklighet, hvarmed direktör Edström ledt och öfvervakat det stora arbetet, göra honom ock väl förtjänt af det tack, som riktas till honom icke blott af spårvägarnas styrelse utan af hela Göteborg.” (Ur: Göteborgs-Posten 20 oktober 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hästspårvagn vikt ca 3000 kg,vagnen användes i början av 1900 talet,gick mellan Brunnsparken och Slottsskogen, 5 bänkar vändbara ryggstöd.