”Julskyltningen plägar i allmänhet nå sin höjdpunkt på den söndag som närmast föregår ’söndagen före jul’. Det har blifvit gängse sed att affärerna då på det mäst förförande sätt exponera sina nouveutéer.

Traditionen upprätthölls för visso här under gårdagen, hvars fysionomi i stort sedt icke skilde sig från motsvarande söndagar föregående år. De flästa butikerna vid de större affärsgatorna hade tändt sina många elektriska båg- och glödlampor och i de stora skyltfönstren lagt fram sina yppersta och modernaste saker. I modemagasinen voro de elegantaste dräkter, de mäst delikata tyger och tusen bric-a-bracs utställda till ögonfägnad för damerna. Herrekiperingsaffärerna bjödo i sin tur på utsökta ekiperingssaker af latest fashion, inför hvilka det måste vattnas äfven den mäst pretentiöse dandy i munnen.

Bosättningsmagasinen, möbel- och mattaffärerna gjorde hvad på dem ankom för att göra äkta-män-proselyter bland ungkarlarne, som flanerade utanför lokalerna, genom att praktiskt visa trefnaden vid den egna härden. Fattade de dock inte hvad deras frid tillhör, inpräntade urmakarne hos dem ’hvad klockan var slagen’, under det bundtmakarne lärde de äkta männen bästa sättet att ’hålla sig i skinnet’.

Huru hvar och en på sin façon blifva salig af hänförelse öfver alla de vackra saker som stodo till buds.

Trots detta tyckte man sig dock märka i går att flertalet affärsinnehafvarne icke längre med samma intensitet som förut à tout prix söka åstadkomma något noch nie dagewesenes i skyltningsväg på bekostnad af biträdenas hvilotid och till ej ringa men för de olika varorna, som skola dragas ned för skyltningen.

Rätt mycket folk var under gårdagen i rörelse, oaktadt det understundom var svårt nog att hålla balansen på de hala gatorna.” (Ur: Göteborgs-Posten 15 december 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ferd. Lundquists affärsfastighet i kvällsillumination. Oljemålning på duk, 54×89,5 cm. Tavlan tillägnad dir. Erik Lundquist på 60-årsdagen den 27/3 1928 av f:a Ferd. Lundquist & Co. AB enl. inskription å minnesplåt på ramen.