”För fjorton dagar sedan försvann på ett synnerligen mystiskt sätt bankkamrer E. Thunberg från Vaxholm. Vidlyftiga spaningar ha icke ledt till resultat och man har fruktat att han omkommit. Somliga hålla dock för troligt att han stuckit till sjöss. Det senare synes af efterföljande att döma möjligen få rätt.

Det nya som nu förekommit i saken är att hr Thunberg månaden den 7 januari skulle ha iakttagits på hotell Egers här i staden. Från föregående dag, trettondagen, ha spåren eljest varit igensopade. Denna dag på aftonen, en stund efter k. 8, skildes hr Thunberg från en dam utanför Norra latinläroverket i Stockholm och sedan dess har man ingenting hört om honom. Nu har emellertid en person uppenbarat sig, som säger sig ha iakttagit hr Thunberg i Göteborg på det nyssnämnda hotellet dagen efter försvinnandet från Stockholms horisont. Sagesmannen är insektoren vid Norrnäs såg på Värmdö, hr Nyberg, som på middagen vid 2-tiden den berörda måndagen suttit i hotell Eggers kafé, då hr Thunberg passerade genom lokalen. Utan att vidare reflektera öfver detta faktum, hälsade hr Nyberg på håll – utan att för tillfället erinra sig hr Thunberg namn – då han genom flera besök på banken i Vaxholm kommit i beröring med kamreren därstädes. ’Jag hälsade i tanken att det var bankkamreren.’ Hr Thunberg, som gaf intryck af att ha mycket brådtom, had besvarat hälsningen främmande, i hvilket icke ligger något förvånande, då han och Nyberg icke äro personligen bekanta. Hr Thunbergs främmande besvarande hade icke häller rubbat hr Nyberg i hans medvetande om att han hälsat på en för honom känd person. Då han senare på dagen träffat sin fru hade han också i förbigående anmärkt att han sett en Vaxholmsbo i staden.

Berättaren säger sig icke vilja gå sin salighetsed på att den person han sett absolut måste ha varit hr Thunberg, misstag kan ju vara möjligt, men förefaller honom uteslutet, och han framhåller äfven hurusom han icke kan ha suggererats till sin uppfattning genom meddelandena om försvinnandet, då han först på tisdagen fått någon kunskap om detta. Hr Thunbergs utseende är äfven så karaktäristiskt att en förväxling är mycket litet sannolik.

Någon person med namnet Thunberg har i alla händelser icke tagit in på hoell Eggers men detta säger ju ingenting hvarken till eller ifrån.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 januari 1918)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hotell Eggers omkring år 1920.