”Sjukhusstyrelsen har nu fattat sitt beslut i fråga om afhjälpande af bristerna i sjukhusbyggnaderna å Änggården.

Som bekant tillsatte styrelsen först en undersökningskommitté med anledning af de mycket omtalade pålningshistorierna, och denna kommitté föreslog bland annat en del förstärkningsarbeten. Sedermera utsågs en kommitté att före garantitidens utgång slutbesiktiga byggnaderna i deras helhet. Denna kommitté bestående af major C. Grill, byggmästare Nathan Persson och arkitekten C.F. Ebeling, föreslog utom reparationer af större och mindre betydenhet delvis nedrifning af paviljong III.

Sjukhusstyrelsen har, enligt hvad vi erfarit, beslutit i enlighet med den senare kommitténs förslag. Paviljong III skall alltså, så långt sättningen sträcker sig, af entreprenören byggmästarefirman L. Dähn i grund nedrifvas samt, sedan grunden blifvit förstärkt, i oklanderligt skick återuppföras. Å administrationsbyggnaden i andra och tredje våningen, i ekonomipaviljongen, reparationspaviljongen, paviljong I och paviljong II skola vidare företagas reparationer af mindre betydenhet å tak, golf, fönster och dörrar, m.m. Å paviljongerna IV, V, VI skola en hel del reparationer af dörrar, fönster etc. företagas äfvensom i sammanbindningsgången, uthusbyggnaden, isoleringspaviljongen, kapellet och portvaktsstugan.” (Ur: Göteborgs-Posten 13 december 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svart/vit bild över det nybyggda Sahlgrenska sjukhus i Änggården omkring år 1900.