Kategori: Göteborg för 120 år sedan

Maskeradbal

”Maskeradbalen i Grand Hotels lilla festvåning i lördags blef för tillställaren en succes. Den var, som förut omtalats af mera privat natur men hade i alla fall samlat mellan 70 och 80 deltagare, och hvad mera är — alla maskerade, och det stora flertalet maskerade på ett ypperligt […]

Förevisningar medels projektionsapparater

”Förevisningar medels projektionsapparater gifver hr Oscar Wennersten å Reallärovärkets högtidssal på söndag och de två följande dagarna. Programmet, som återfinnes i annonsafdelningen, är rikhaltigt och innehåller många nyheter. Bl. a. kommer att framställas scenerier, illustrerande »en dag i Stockholm med besök på Skansen», en sommarresa å Göta kanal […]

De elektriska spårvägarnes sträckning

”Spårvägsstyrelsen hemställer, att stadsfullmäktige ville, med ändring af sitt den 22 Nov. 1900 fattade beslut om de elektriska spårvägsliniernas sträckning, besluta, att linien Allmänna vägen—Östra begrafningsplatsen skall från Rosenlundsbron förläggas öfver Hvitfeldtsplatsen genom Södra Larmgatan till Vestra Hamngatan (i st f. från Rosenlundsbron genom Sahlgrensgatan till V. Hamngatan), […]

Söndagsbiljetterna vid Boråsbanan

”Från Bollebygd skrifves till Handelstidningen: Emedan å Göteborg—Boråsbanan söndagsbiljetter till nedsatt pris blifvit införda endast vid banans ändstationer, hvilka ligga på minst 50 kilometers afstånd från någondera ändpunkten, men ej vid de öfriga, ingingo åtskilliga medlemmar från Bollebygds och Björketorps socknar sistlidet år till järnvägens styrelse med en […]

»Andras affärer» på Stora teatern

”Stora teatern. I går började det Deurellska sällskapet under ganska gynsamma auspicier en kort sejour å vår Stora teater. Den lilla truppen synes vara godt samspelt, och den vårdade regien liksom tonen öfver dess hela framträdande tydde på, att den konstnärliga ledningen tager sin uppgift på allvar och […]

Styrelsen för Slottsskogsparken och beredningens förslag

I ett antal insändare har vi kunnat följa frågan om den planerade Säröbanan. Den 19 mars 1901 presenterade beredningen för järnvägen sitt förslag och styrelsen för Slottsskogsparken hade lämnat sina kritiska synpunkter på förslaget. Men beredningen, som ni kan läsa nedan, ansåg inte ingreppet i parken var speciellt […]

Tack för god vakt!

”Kanonbåten ”Svensksund” har nu lämnat vår kust. I denna svåra, för oss sjöfolk af faror uppfyllda vinter har han som ofta förut varit en god vän och hjälpare, som aldrig svikit då hans bistånd påkallats. Vi veta ej huru vi skulle kunna undvara ”våran båt”. För alla som […]

Utvidgning af Otterhällans elektricitetsvärk

”För att möta det sig ständigt ökande behofvet af elektrisk ström för belysnings- och kraftändamål har Göteborgs elektriska aktiebolag betydligt förstärkt sitt elektriska maskineri i Otterhällans central. Utvidgningen omfattar ett nytt maskinaggregat å 700 ind. hästkrafter, bestående af en triple-expansions-ångmaskin samt en med denna direkt kopplad likströmsdynamo. Ångmaskinen […]

“General” Booth i Exercishuset

”Frälsningsarméns första möte under general Booths vistelse här i staden för denna gång hölls i går afton och hade samlat en publik, som uppgick till ett halft tusental, ehuru den stora salen ej blef fylld. De börja ju att ej längre väck i någon synnerligen stor sensation, dessa […]

Fiende till otrefnad om Säröbanan och Slottsskogen

”En »vän af framåtskridande« talar dig riktigt varm i måndagens H. T. till förmån för att ifrågavarande bana skall komma att dragas igenom Slottsskogen. Det är en mäkta underlig Åskådning, som kulminerar, då ins. säger: »Hvarje människa med något så när sundt omdöme, som sett sig något om […]

Attentat mot järnvägståg

”I går kl. 9,25 f. m. förmärktes å nedgående Kristianiatåget då det befann sig å järnvägssträckan emellan Lerjeholm och Skräppekärr, en hård skakning, hvarför misstänktes, att något föremål utlagts å spåret; någon olycka eller trafikhinder uppstod lyckligtvis ej. Det skedda rapporterades för polismyndigheten, och har härför i dag […]

Slottsskogen och Säröbanan – lägg stationen på annan plats

”Anhålles vördsamt om plats för nedanstående uti eder ärade tidning. Som vän af det praktiska och mest ekonomiska, ber jag få påpeka en lämplig stationsplats för Säröbanan här i Göteborg, nämligen Änggården. Visserligen behöfver Göteborgs spårvägar dragas ut 3 eller 400 meter vidare än det redan beviljade, för […]

Vän af framåtskridande om Säröbanan och Slottsskogen

Lite extra läsning kring debatten om Säröbanans sträckning 1901. Nu har turen kommit till en vän af framåtskridande: ”En insändare, som tecknar sig »Slottsskogsbesökare», ondgör sig i torsdagsnummret af Eder ärade tidning öfver, att en tidigare insändare, som kallar sig »intresserad«, klokt nog ansett Säröbanan ej vara till […]

Atleter i täflan, “Starke Arvid”  på arenan

”Cirkus hade i lördags och i går samlat en betydligt talrikare publik än som brukar vara fallet under vanliga cirkusförevisningar. Det var också något mera ovanligt som försiggick där. Nästan allt hvad vår stad har att bjuda på i atletväg var samladt där, antingen på arenan eller på […]

Bergslagsbanan åter en Göteborgsbana

”Ett konsortium i Göteborg har inköpt ej mindre än 16,000 aktier i stora Bergslagsbanan från aktieägare utom Göteborg, hvarigenom röstöfvervikten åter kommit till Göteborg. Köpet, som förmedlats genom Göteborgs Enskilda bank, slöts i går förmiddag. Att Bergslagsbanan, som är en göteborgarnes skapelse, som en gång var deras stolthet, […]

Teater och Musik

”Stora teatern. Om “Hofgunst’s“ upptagande kunde väcka ironiska känslor till lifs hos en konstförstående publik, torde dessa känslor i än högre grad alstras af det kolportageromanliknande skådespel ”De öfvergifna“, som v.d. Osten i går djärfdes bjuda Göteborgs teaterintresserade allmänhet. Detta sensationsstycke har emellertid för gamla anor i Sverige […]