Kategori: Göteborg för 120 år sedan

Butikernas öppettider

Två insändare återges idag som har synpunkter på butikernas öppettider. ”Herrar specerihandlare i Annedal! Då herrar specerihandlare i de flesta delar af staden numera stänga sina butiker kl. 7 e.m., så hoppas vi, att äfven herrar specerihandlare i Annedal vill göra något för oss biträden, så att vi […]

Eldsvåda å Bratten – Restaurationsbyggnaden nedbrunnen

”Genom utsända extrablad meddelade vi i går middags att restaurationsbyggnaden å Styrsö hafsbad (Bratten) under förmiddagen härjats af elden och i grund nedbrunnit Elden utbröt vid 11-tiden på förmiddagen och började i ett rum i öfra våningen. Den spred sig med stor hastighet och inom kort stod hela […]

Olycklig velocipedridt

”I går qväll roade sig 10 årige Arvid Emanuel Stenquist boende nr 2 Redbergsvägen att stående å gossen Gunnar Johansons (från Ranängsbergen) velociped göra en tur å Ånäsvägen. Johanson trampade raskt undan då med ens Stenquist uppger ett klagorop och faller af maskinen. Stenquist som var barfodad hade […]

Bifångst å Östra Hamngatan

”I går afton vid 10-tiden infångades en mindre bisvärm af vaktmästaren T. Thoresson, anställd hos firman J.A. Wettergren. Vid 10-tiden på morgonen hade man i en skorsten iakttagit bisvärmen. Försök gjordes att från taket medelst en halmkupa infånga den, hvilket dock misslyckades. Man uppgaf dock ej försöket utan […]

Vasakyrkan blir dess namn

”Vasakyrkan torde Domkyrkoförsamlingens nya kyrka komma att kallas och den till henne hörande församlingen – antagligen delar af 12, 13, 14 och 15 rotarne, Vestra Brandtdala, Landala och Gibraltar – Vasa församling. Till den nya kyrkans uppförande ha kyrkofullmäktige som bekant anslagit högst 450,000 kr. De täflingsritningar, som […]

Olyckstillbudet vid Särö – Reflektioner af ett ögonvittne

”För den, som i likhet med undertecknad bevittnar ett så ytterst allvarsamt olyckstillbud som det, hvilket midsommardagen inträffade i och med ångbåtsbryggans vid Särö sammanstörtande, framställer sig omedelbart frågan: hvem bär ansvaret ? Hundratals personer gifva sig ut för att under ett par helgdagar njuta hvila och vederkvickelse […]

Inbrott i Almedals godsmagasin

”I onsdags morse vid half 5-tiden föröfvades inbrott i godsmagasinet vid Almedals station, dit tjufven beredt sig inträde genom att uttaga ett af fönstren till magasinen med tillhjälp af en knif. Han hade undersökt flera packlårar och säckar, innehållande tyger till Göteborgs mattfabrik. Tjufven, som endast tillgripit ett […]

Ungkarlshotellet vid Mellangatan – Ett tidsenligt arbetarpensionat

”Sedan några dagar är aktiebolaget Labors arbetarehotell, Mellangatan 9 härstädes, redo att mottaga gäster. Helt tyst och anspråkslöst, utan några invigningshögtidligheter, har pensionatet öppnats och icke häller ha några tillkännagifvanden förkunnat härom. Icke desto mindre har redan en del pensionärer anmält sig, men endast ett fåtal mottagits, enär […]

Den gångna Midsommarhälgen

”Midsommarhälgen har förflutit under särdeles gynnsam väderlek. Särskildt midsommaraftonen brände solen het till stor fröjd för alla dem som under hälgen företagit lustresor. Med såväl tåg som ångare började redan i lördags massor av folk att lämna staden och på söndagen blefvo morgontågen försenade på grund af det […]

Den nya kyrkan – De båda prisbelönade täflingsritningarna

  ”Bland de 27 inkomna täflingsritningarna till ny kyrka inom Domkyrkoförsamlingen att uppföras å Götaberg tillerkändes – såsom Handelstidningen redan varit i tillfälle meddela – första priset arkitekten i öfverintendentsämbetet i Stockholm Bror Almqvist och andra priset lektorn vid Tekniska skolan i Borås Valfrid Karlsson. Det är dessa […]

Se efter barnen!

”En 6-årig son till hr C. Löfstrand, boende i Adolfsbärg 3, Gårda, var i måndags e.m. uppe i bärgen ofvanför nämnda gård och plockade blommor. Då gossen skulle sträcka sig fram och taga några blommor, som funnos på yttersta bärgkliten, tog ha öfverbalans och föll hufvudstupa utför den […]

Privat simkurs

”Vi omnämnde i vårt förra lördagsnummer, att en gosse under metning i Säfveån råkade fala i vattnet och drunkna. Liknande ej så sällan inträffande fall af drunkning torde i allmänhet kunna förekommas, om simkunnigheten varit mer utbredd. Enligt den genom kronprinsens försorg för någon tid sedan inledda undersökningen […]

Den tillämnade droskstationen vid Carl Gustafsgatan

”Undertecknade få härmed vördsamt erinra, att den plats å Carl Gustafsgatan härstädes, som Gata- och vägförvaltningen funnit för godt att välja till droskstation icke är lämplig för dylikt ändamål, och få vi till stöd för vår åsikt anföra följande: Den plats som är påtänkt eller snarare nu inrättas […]

Barnens lekplatser

”Då det nu från vissa håll påstås att en Högskolebyggnad i Vasaparken ej skulle förstöra denna park såsom lekplats för barnen, kan det vara af intresse för en större allmänhet att få redan på att barnen numera blifvit förbjudna att leka på en af sina mest gouterade lekplatser, […]

Folkskolebarnens utflykter till Trollhättan

”De i dagarne anordnade utlykterna till Trollhättan af folkskolebarnen härstädes hafva vunnit en tillslutning, som man vid första tanken på dessa färder knappast kunnat ana. Flera hundra barn hafva begagnat sig af tillfället att för billigt pris göra ett besök vid ett af våra största vattenfall. I går […]

En sorglig historia

I går inkom en kvinna på polisstationen i Olskroken, medförande en 6-årig flicka, som hon påträffat sofvande å Härlandavägen. Hon uppgaf att flickan vore dotter till änkan Albertina Bergqvist samt att denna hade ytterligare två små barn, om hvilka hon ej alls tog någon vård, utan brukade de […]