”Hemsparbössor kommer Göteborgs sparbank att från och med den 17 dennes utlämna. Ändamålet med dessa är som bekant att bereda tillfälle till insamlande äfven af obetydliga pänningbelopp och dessas förräntande. Insättaren erhåller från sparbanken en sparbössa, hvars nyckel dock förblir i bankens ägo. I bössan nedlägges sedermera de mynt man kan spara, hvarefer banken låter en gång i månaden tömma den under behörig kontroll. De befintliga pänningarne uppföras i sparkasseräkningar. Som bidrag till sparbankens kostnader debiteras 50 öre årligen och förbehåller den sig rätt att indraga sparbössan, om icke minst 25 kronor insatts om året. Genom hemsparbössan insatta medel kunna först lyftas efter sex månaders uppsägning.

Hvilken anslutning detta system vunnit på andra orter, där det införts, framågr t.ex. däraf att Landsbanken i Köpenhamn utlämnat 10,000 sparbössor och att på dessa influtit öfver en million kronor.” (Ur: Göteborgs-Posten 5 december 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hemsparbössa.