Kategori: Bank & finans

A.-B. Göteborgs Handelsbank

”Aktiebolaget Göteborgs Handelsbank grundades år 1897 och började sin rörelse den 3 juni samma år i förhyrd lokal vid Södra Hamngatan. En månad senare öppnades i Borås det första avdelningskontoret och tillkom under närmast följande år ett flertal kontor såväl inom staden Göteborg som i dess grannskap. Under […]

A.-B. Göteborgs Bank

”Den äldsta av nu existerande affärsbanker i Göteborg är A.-B. Göteborgs Bank som grundades 1848 under firmanamnet Götheborgs Privata bank. Efter utlöpande av den första oktrojen år 1858 ändrades bankens namn till Göteborgs Enskilda Bank och under ständig utveckling, endast avbruten då och då av de finansiella kriserna, […]

Göteborgs Intecknings Garanti Aktiebolag

”Den starka folkökningen i Göteborg under 1870-talet krävde en betydligt utökad bostadsproduktion och för att underlätta kreditgivningen till denna grundades år 1869 på initiativ av fil. dr A.W. Ekman ovanstående bolag, vars ändamål är att mot säkerhet av inteckningar lämna fastighetsägare lån på förmånligaste villkor. Rörelsen har år […]

För resande till England

”Från Newcastle meddelar de förenade rike­nas vice konsul, att det ofta förekommer, att passagerare anlända till England i den öfvertygelse, att den bankanvisning de medföra, och hvilken nästan alltid är stäld på London, är ett slags kreditiv, å hvilket va­luta kan erhållas i hvarje engelsk bank. Denna uppfattning […]

Brännoffer af gamla sed­lar

”Göteborgs enskilda banks styrelse, revisorer och ett antal lottegare samman­trädde i går å bankens kontor för att sedel för sedel genomräkna två millioner kronor, som därefter forslades till gas­verket, där sedlarne under sträng kon­troll uppbrändes. Bland de uppbrända sedlarna fanns äfven en lydande å 10 riksdaler banko, som […]