”Ett av vårt lands mest framstående och inflytelserika penningeinstitut, A.-B. Göteborgs Bank, fyller i dag 75 år. Det var nämligen den 2 februari 1848 som dåvarande »Götheborgs Privat Bank», som dess namn då lydde, trädde i verksamhet.

Redan långt förut hade starka krafter varit i rörelse för att bilda ett bankföretag, som skulle kunna stå Göteborgs köpmän och borgerskap bi i deras verksamhet. Den 24 november 1846 hölls å Rådhuset ett sammanträde för detta ändamål, och följden blev, att man utsåg en kommitté med uppdrag att utreda möjligheterna för denna plans förverkligande. Kommittén, som bestod av män, vilka övat stort inflytande över stadens affärsliv – namnen Robert Dickson, C.F. Kjellberg, Edvard Magnus Isaac Leman, W. Barkow, A. Gjers och A.W. Björck äro vältaliga nog i detta avseende – inlämnade sin oktrojansökan till K. m:t den 1 december 1846, och en månad senare var den beviljad.

Emellertid dröjde det ett helt år, innan den nya banken började sin verksamhet: den hade inga pengar! Påståendet kan låta underligt, när man vet att Göteborgs främsta magnater stodo i spetsen för företaget, men den sortens penningbrist var icke på långt när så farlig, som den många av våra dagers banker lida av. Felet var lätt avhjälpt; det bestod däri, att den man som hade till uppgift att trycka sedlarna – Karl Abraham Broling – icke haft tid att fullgöra detta uppdrag. I början av 1848-talet var emellertid Broling klar med sina blanketter och, som sagt, den 2 februari slog banken upp sina portar. Dess direktion bestod av konsul F. Willerding, grosshandlandena W. Barkow, Isaac Leman, Anders Fröding och Edvard Magnus med J.E. Geijer och James Dickson j:r som suppleanter. Det maktpåliggande arbetet som ordförande i styrelsen och verkställande direktör ordnades så att man lät de nämnda befattningarna cirkulera bland ledamöterna.

Efter femton års verksamhet ändrades bankens namn till Göteborgs Enskilda Bank, och 1903 fick den sin nuvarande beteckning: Aktiebolaget Göteborgs Bank.

Den för svenskt affärsliv karaktäristiska föreningen av smärre bankföretag med större har haft sin stora betydelse för Göteborgs bank: den har under årens lopp upptagit Hallands enskilda bank, Bohusläns enskilda bank, Stockholms diskontobank, Örebro läns bank samt för cirka ett år sedan Kopparbergs enskilda bank.

Tack vare en genomgående sund och affärsduglig ledning har Göteborgs Bank på ett föredömligt sätt lyckats gå igenom den fruktansvärda kris, som under de senare åren bragt så många liknande företag på fallrepet. Bankens ledare ha alltid varit de om svenskt affärs- och industriliv måna samhällsmedborgarna som med öppen blick för vad tiden och förhållandena kräva, sträckt sin kraftigt hjälpande hand till sådana företag, som varit av betydelse för vårt näringslivs utveckling. Det inflytande banken härigenom haft på vårt lands snabbt skeende utveckling till ett modernt industriland kan knappast överskattas.

Till jubileet har banken låtit professorn vid Handelshögskolan i Stockholm S.B. Brisman utgiva en historik över sin verksamhet under de nu gångna 75 åren. Denna torde föreligga till den stundande bolagsstämman.

Bankstyrelsens nuvarande ordförande är som bekant direktör George Dickson. Verkställande direktör för Göteborgsavdelningen är hr Gustaf Ekman och för Stockholmsavdelningen hr Knut Bovin.

Samtidigt med att Göteborgsavdelningen firar sitt 75-årsjubileum kan Stockholmskontoret se tillbaka på en 25-årig verksamhet. Det öppnades nämligen 1898.” (Ur: Göteborgs Dagblad 2 februari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bankbyggnaden i Göteborg. Vykort, otydligt poststämplat (omkring 1900?).