”Gatubelysningens modernisering fortskrider raskt och utsträckes till den ena delen av staden efter den andra. För någon vecka sedan tändes de globformiga, vita lampor, som skola upplysa Allén. Hittills ha de inmonterats i delen mellan Avenyen och Stampbron samt i en del av Gamla allén. Lamporna i fråga äro avsedda för parkbelysning i allmänhet, och hittills har man bestämt sig för att uppsätta dem i hela Allén. Lampor av liknande typ ha försöksvis blivit uppsatta på broarna över Östra Hamnkanalen. En av de mest anmärkningsvärda förbättringarna i stadens belysning fullbordades för ett par dagar sedan, då de starka elektriska lamporna på Avenyen sattes i funktion. Lamporna äro placerade i särskilda hållare på spårvägsstolparna, vilket ger ljuset stor höjd och därigenom mycken effektivitet. För ordningen på Avenyen blir det nya ljuset givetvis av synnerligen stor betydelse.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1 februari 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Utsikt från Kungsportsplatsen: Kungsportsbron och Stora teatern samt Kungsportsavenyen. Foto Olga Rinman 1924.