”Aktiebolaget Göteborgs Handelsbank grundades år 1897 och började sin rörelse den 3 juni samma år i förhyrd lokal vid Södra Hamngatan. En månad senare öppnades i Borås det första avdelningskontoret och tillkom under närmast följande år ett flertal kontor såväl inom staden Göteborg som i dess grannskap.

Under år 1903 förekom den första av de många mindre fusioner banken under årens lopp genomfört för filialnätets utvidgning genom redan upparbetade bankkontor.

År 1919 verkställdes sammanslutningen med den år 1917 grundade Aktiebolaget Industribanken, varvid firmanamnet ändrades till Aktiebolaget Nordiska Handelsbanken.

Hösten 1925 återtog banken sitt gamla firmanamn i samband med verksamhetens förläggning i huvudsakligast västra Sverige, vars speciella provinsbank den numera är.

Förutom huvudkontoret i Göteborg finns för närvarande 9 avdelningskontor i samma stad, 13 i Göteborgs och Bohus län, 14 i Älvsborgs län, 7 i Hallands län, 11 i Skaraborgs län och 8 i Jönköpings län. Därtill kommer kontoret i Stockholm.

Huvudkontoret är förlagt till Södra Hamngatan 17-21, vilka fastigheter uppförts åren 1905 och 1923.

Ordförande i bankens styrelse är assuransdirektör Axel Rinman och verkställande direktör är bankdirektör Sven Andell.” (Ur: Wendel1939, s. 706-7)

Bilden är hämtad u: Wendel 1939 och visar expeditionslokalen i A.-B. Göteborgs Handelsbanks huvudkontor.

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Wendel 1939 och visar Göteborgs Handelsbanks huvudkontor vid Södra Hamngatan.

Referens

Wendel, B., Beskrivning över Göteborg med omnejd, Fournir, Stockholm, 1939