”Den äldsta av nu existerande affärsbanker i Göteborg är A.-B. Göteborgs Bank som grundades 1848 under firmanamnet Götheborgs Privata bank. Efter utlöpande av den första oktrojen år 1858 ändrades bankens namn till Göteborgs Enskilda Bank och under ständig utveckling, endast avbruten då och då av de finansiella kriserna, som i mitten och slutet av förra århundradet härjade vårt ekonomiska liv, fortsatte banken sin tillvaro såsom sedelutgivande, solidarisk bank intill år 1901, då i följd av förändrad lagstiftning banken avstod från rätten att utgiva sedlar. I samband med denna förändring antogs även formen av aktiebolag och med uppgivandet av det gamla namnet Göteborgs Enskilda Bank trädde A.-B. Göteborgs bank i verksamhet under 1903. Med år 1905 inträdde banken i en tidsperiod av stark expansion, som så småningom skulle föra den fram till en av Sveriges största bankinrättningar. Banken hade ditintills haft sin verksamhet lokaliserad huvudsakligen till Göteborg och dess omgivningar, men år 1905 övertog den två betydande grannbanker, Hallands Enskilda Bank, gr. 1857 och Bohusläns Enskilda Bank, gr. 1869. Bankens intresseområde började nu betydligt utvidgas. År 1917 övertog A.-B. Stockholms Diskontbank, gr. 1899 och A.-B. Marks Bank, gr. 1915; år 1920 övertogs en betydande del av A.-B. Nya Bank rörelse, gr. 1912, år 1921 A.B. Örebro läns Bank, gr. 1918, år 1922 Kopparbergs Enskilda Bank, gr. 1835 och Marstrands Sparbank, gr 1843, år 1924 A.-B. Övre Västerdalarnes Bank, gr. 1918 och slutligen år 1932 Sparbanken i Vimmerby, gr 1847.

Interiör från A.-B. Göteborgs Bank. Huvudkontorets stora expeditionslokal.

Banken har nu ett välorganiserat kontorsnät, som omspänner en betydande del av mellersta och södra Sverige. Avdelningskontorens antal uppgår till 107.

På grund av denna utveckling har banken kommit att bliva en betydande penninginstitution (av störst värde för bygden och dess invånare), och har under årens lopp gjort avsevärda insatser för att stödja svenskt näringsliv.

Interiör från A.-B. Göteborgs Bank. Huvudkontorets depositionsvalv för allmänheten.

Huvudkontoret är inrymt i bankens monumentala byggnad vid hörnet av Lilla Torget och V. Hamngatan, vars exteriör, som moderniserades år 1939, gör ett storstilat intryck i stadsbilden. Kontoret driver fullständig bankrörelse inklusive fond- och notarieavdelning. Även de främlingar, vilka som turister eller i annan angelägenhet besöka Göteborg, kan bankkontoret erbjuda de tjänster, varmed en modern affärsbank tillhandagår allmänheten såsom utfärdandet av resekreditiv, köp och försäljning av utländska checker, ombesörjande av telegramremissor etc.

Bankstyrelsens ordförande är apotekare Gustaf Bernström, verkst. Direktör är Torsten Bengtsson, vice verkst. Direktör Wilh. Graf, övriga direktörer vid hvudkontoret: O.E. Malmquist och Ivar Bergman.”

Interiör från A.-B. Göteborgs Bank. Huvudkontorets styrelserum.

Källa: Wendel, B., Beskrivning över Göteborg med omnejd, Fournir, Stockholm, 1939

Bilden i sidhuvudet visar exteriör av A.-B. Göteborgs Banks huvudkontor vid Västra Hamngatan och Lilla Torget. Restaurerad år 1930 är byggnaden nu ett av stadens ståtligaste affärspalats.

A.-B. Göteborgs Banks filialkontor vid Kungstorget.