”I går förmiddag vid 11-tiden utbröt eld i Göteborgs remfabriksaktiebolags fabrik å Gårda. Elden, som först observerades af en hos hrr Werner & Carlström anställd kusk, slog ut från vinds­våningen vid östra gafveln hvarifrån den hastigt spred sig mot vestra gafveln.

I fabriksbyggnaden, som bestod af ett trevånings trähus, inrymdes äfven kontorslokal och bostad åt verkmästaren Olsson. Denne, som vid brandens början låg, kunde ej väckas genom knackningar på ytterdörren, hvarför denna måste sprängas. Rummet var då nästan fullt af rök.

På få minuter hade elden fattat tag i hela öfre våningen, där ett stort lager färdiga remmar var upplagdt, och spred sig sedan hastigt nedåt andra våningen och bottenvåningen, där maskinerna stodo.

Såväl Gårda brandkår som stadens allarmerades genast. Den förra, som först kom till platsen, placerade genast vid åkanten en ångspruta, hvarifrån fem grofva slangar utsträcktes, hvarpå eldsläckningen strax tog vid. När stadens brandkår strax därefter kom till, stod hela fabriksbyggnaden i ljus låga.                            :

Redan från första stund var det tydligt att fabriken icke kunde räddas, hvarför brandkårerna koncentrerade sina krafter på att begränsa elden och hindra den att angripa den strax intill belägna hästskosömsfabriken. Till all lycka var vinden nordlig, på grund hvaraf lågorna drefvos ut öfver den obebygda platsen på södra sidan. Hade vinden legat åt motsatt håll hade stor fara för de på andra sidan belägna fabrikerna uppstått. Hettan var dock så stark, att sömfabrikens byggnader sveddes, ehuru de ständigt öfvergötos med vatten.

Vid half ett-tiden hade man efter ett ansträngande arbete lyckats begränsa eldens framfart, men då var också byggnaden, utom pannhuset som var af sten, nästan nedbrunnen. De två öfversta våningarna hade totalt instörtat och endast här och hvar reste sig resterna af de illa härjade väggarna i bottenvåningen. Vid ett-tiden, då faran var af värjd, återvände stadens brandkår, under det att Gårda brandkår fortsatte arbetet med eftersläckningen, hvilket pågick till långt fram på eftermiddagen.

Att elden icke tog större utsträckning har man — oafsedt vindens riktning — väl i första rummet att tacka stadens brandkår för. Märkligt nog fick denna dock icke underrättelse om eldsvådan förr än man från “Svea“ ringde på pr telefon och frågade vid brandkårens hufvudstation om eldsvådan var känd. Utryckning företogs då genast, och det var först sedan utryckning var skedd som allarm kom. Gårda brandkår hade då redan under en längre stund med ifver arbetat på släckningen.

Den brunna fabriksbyggnaden företer nu en förstörelsens anblick. De kolnade resterna af väggarna resa sig ur högar af aska och spillror, ur hvilka äfven de förstörda maskinerna sticka fram. Som ofvan är nämndt var pannhuset af sten, hvarför ångpannan blifvit fullständigt

oskadad. Ångmaskinen däremot är mycket illa ramponerad, men torde dock kunna repareras. De stora väfstolarne äro emellertid alldeles förstörda. Jemte mycket annat blef äfven ett stort lager färdiga remmar, värderadt till c:a 30,000 kr., lågornas rof. Alla värdepapper och böcker, som befunno sig i kontorslokalen, samt kassaskåpet räddades dock i oskadadt skick.

Fabriksbyggnaden jemte maskiner och inventarier var försäkrad för cirka 90,000 kr., hvaraf 60,000 i ´Sveaoch 30,000 i Basel. Det ofvan nämnda remlagret var dock oförsäkradt. Bolaget går genom eldsvådan äfven miste om beställningar för vårleverans till ansenligt belopp.

Vid fabriken voro anstälda omkring 25 personer, hvaraf 15 qvinnor, hvilka genom eldsvådan åtminstone för den närmaste tidan blifva utan arbete. Bolagets styrelse har emellertid för afsikt att, så snart undanrödjning å brandstälet blifvit verkstäld, på samma plats låta uppbygga en ny, tidsenlig fabrik af sten, hvadan det är att hoppas att do genom branden arbetslöse inom kort skola få arbete vid fabriken igen.

Anledningen till eldens uppkomst har ännu ej kunnat utrönas. Arbetet afslutades redan på lördags middag kl. 2, och därefter hade ingen varit inne i fabriken. På söndags morgon vid 10-tiden hade en städerska varit inne i kontoret, men ingenting hade då kunnat förmärkas. Det antages emellertid att sjelfantändning föreligger.

Eldsvådan hade samlat en mängd nyfikne till platsen, hvilka med intresse följde brandsoldaternas raska släckningsarbete.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 maj 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild med Mölndalsån och Åvägen mot norr. Till höger i bild ligger Åvägen 17, med bl a Gårda Rörläggeri och Hantverkshuset. På andra sidan Blekeallén, ligger Göteborgs Remfabrik, Åvägen 19.