”Angående pristäflan om uppgörande af förslag till stadsplan för delar af stadens fjortonde och femtonde rotar m. m. hemställer drätselkammaren, som anser sig böra särskildt påpeka att inom de områden som nu föreslås till ge­mensam reglering torde böra beredas lämpliga platser för ytterligare två församlingskyrkor, att stadsfullmäktige måtte besluta:

att tillsätta en beredning med uppdrag att för stadsfullmäktige framlägga fullständigt förslag dels till inbjudning att täfla om uppgörande af förslag till ny stadsplan för södra delen af stadens 14 rote samt obebygda reglerade delarne af 15 roten med Exercisheden äfvensom stadens egor söder om 14 roten intill stadens gräns, eller, med andra ord, det stadsområde, som begränsas af Vallgrafven, huslinien vid Stampgatan, Lilla Stampgatan med Baldersplatsen, Mölndalsån, stadens gräns mot landsbygden i söder. Gibraltargatan, utdragen till nyssnämnda grans, Grefvegatan, Kapellplatsen, Carl Gustafsgatan, Engelbrektsgatan samt Viktoriagatan fram till Vallgrafven, dels på det antal pris, som skola utfästas, och dessas storlek och dels att utse prisdomare.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 maj 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gjuteriverkstad på södra sidan Engelbrektsgatan/Götabergsgatan. Huset revs 1902