”Gymnastikföreningen ”Fritiof” vid Latinläroverket hade i går i läroverkets gymnastiksal sin uppvisning.

Den jemnhet, hvarmed den fristående gymnastiken utfördes, och den färdighet, som ådagalades vid appareljgymnastiken, buro vittne om att ynglingarne verkligen nedlagt allvar på att förkofra sig i denna välgörande sport samt visade att de i sin instruktör, hr O. Bildt, haft en ener­gisk ledare. Särskildt i armgången samt i hoppning öfver häst visades vackra prof på hvad i en skolförening kan åstadkommas.

Den talrika publiken tillkännagaf genom kraftiga applåder sin belåtenhet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 maj 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gymnastikuppvisning å Heden. d. 5 Maj 1913. Lings minne firas.