”Från Newcastle meddelar de förenade rike­nas vice konsul, att det ofta förekommer, att passagerare anlända till England i den öfvertygelse, att den bankanvisning de medföra, och hvilken nästan alltid är stäld på London, är ett slags kreditiv, å hvilket va­luta kan erhållas i hvarje engelsk bank.

Denna uppfattning är, hvad England beträffar, felaktig, ty äfven om innehafvarens identitet, är bevisad, är en sådan bankanvisning endast betalbar i den bank, på hvilken den lyder. Inlösning kan visserligen ske genom en annan bank, men blott förmedels en af dennes kunder, på hvilken anvisningen öfverföres, och hvilken sålunda blir endos­sent för beloppet. Till inlösen af en dylik anvisning genom en bank i London åtgår vanligtvis två dagar.

På detta sätt kommer innehafvaren ofta i förlägenhet, och det anbefalles därför att medtaga kontanter till bestridande af de löpande utgifterna under de första dagarne.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 maj 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fotografi av Nordiska Kreditbanken AB:s lokaler på Södra Hamngatan 11, Göteborg.