1800-talets Göteborg

Pojkar stormade Skansen Lejonet

”Skansen Lejonet stormades i söndags vid 4-tiden på, e. m. af nio stycken 8 à 12 åriga pojkar, hvilka sönderbröto mur­bruket framför en skottglugg å skansens vestra sida och kröpo in genom densamma. Pojkarne hafva skarpt varnats af polismyn­digheten, hvarjemte deras lärare underrättats om deras otillbörliga tilltag.

Skansstormarne voro Nils Fredrik Rundqvist, Nikolaus Johansson, Sigfrid Leonard Larsson, Erik Eriksson, alla boende n:r 30 Olskroksgatan, Julius Fornell, n:r 17 Mårten Krakowsgatan, Bror Amandus Andersson, n:r 8 Borgaregatan, och Gustaf Gunnarsson, n:r 8 Riddaregatan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 maj 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skansen Lejonet, 1921.