”Det rådde ett ovanligt rörligt lif i går förmiddags ute på Göteborgs skytteklubbs vackert belägna skjutbana på Slottsskogens utmarker. Skyttar trängdes om hvarandra, det ena skottet ekade efter det andra i dalen och grupper af intresserade damer och herrar höllo till vid klubbhuset och skjutpaviljongen eller kantade de närliggande höjderna.

Göteborgs skytteförening och skytteklubb samt Örgryte och Kvibergs skytteföreningar hade enats om att anslå gårdagen till en gemensam skjutfäst till förmån för de nödlidande i Norrland. Vid niotiden på morgonen hade ett par hundra skyttar från dessa olika föreningar samlats på Exercisheden. Med musik och skytteklubbens fana i têten anträddes så marschen, under löjtnant Kuylensternas befäl, öfver Allén, Järntorget och Linnégatan ut till Slottsskogen, genom hvars slingrande gångbanor man till sist uppnådde skjutstället.

Här delade man i all gemytlighet upp de olika målen mellan sig och snart smattrade mausergevären. Det var ingen reguliär precisionsskjutning, som presterades. Meningen var ju icke häller att skyttarne skulle visa sin öfverlägsenhet, utan fast mer ha en munter stund och med godt hjärta offra sina insatser för det vackra ändamålet. Att döma af den lifliga skottgifningen och markörernas under stundom lättvindiga arbete blef nog ock behållningen afsevärd.

Och skyttarne tillbragte lika säkert en angenäm förmiddag. Solen sken så fagert från den molnfria himlen och kom en att glömma det vintriga vädret. De enkom för ändamålet vidtagna målanordningarna, med sina lotteritaflor, försvinnande mål, pendelskjutning och allt hvad de kallades, gjorde ock sitt till att hålla humöret och glädjen uppe. Ett synnerligen gouteradt nöje var ock den s.k. minimiskjutningen, där lägsta poängen medförde pris. Andra åter funno mera behag i salongsgevärsskjutningen, som anordnats vid klubbhuset.

Så fortgick skjutfästen hela förmiddagen under tillströmmande af skyttar och skådelystne. Ännu kl. 2, när skjutningarne skulle afslutas, tycktes icke alla ha fått sitt lystmäte.” (Ur: Göteborgs-Posten 1 december 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Någon illustration som kunnat kopplas till dagens berättelse har inte hittats, så istället illustreras skyttesöndagen med en gruppbild skyttar som eventuellt poserar vid Stora Katrinelund och dess skyttepaviljong.