Med tanke på händelserna under våren och försommaren 2020 skall vi i dag läsa om hur trängseln på spårvagnarna hanterades under Spanska sjukans härjningar. I samma nummer som texten nedan är hämtad ur, berättas att det varit 47 dödsfall i Spanska sjukan under den senaste veckan och att 74 begravningar genomförts, många hade då anlitat Likspårvagnen.

”Trängselförbudet på spårvägarna – har genomförts utan större olägenheter. Påtaglig minskning i gatutrafiken senaste dagarne.

– Hur har det ställ sig med trafiken på spårvägarne under de senaste dagarne efter införandet af hälsovårdsnämndens bestämmelser: inga stående inne i vagnarna och ingen trängsel på plattformarne??

– Jo, svarde direktör Zell, med hvilken Göteborgs Aftonblads medarbetare i dag hade ett samtal, det har gått förvånansvärt bra. I början blev det förstås mycket bråk med missnöjda passagerare, men småningom vande man sig vid de nya förhållandena, och nu hörs det icke af några särskilda slitningar mellan konduktör och allmänhet annat än det, som alltid brukar förekomma äfven under normala omständigheter. Allmänheten tycks foga sig lojalt i den nya ordningen.

Konduktörerna äro gifvetvis mycket belåtna, ty deras arbete är nu betydligt underlättat genom att de slippa trängas med passagerarna inne i vagnarna.

Direktör Zell hade gjort den iakttagelsen att gatutrafiken i sin helhet minskats avsevärt under senaste tiden. Härtill bidrager gifvetvis bl.a., att alla teatrar och biografer äro stängda. Den rusning, som alltid brukar uppstå efter resp. föreställningens slut och som vållat spårvägarne en oerhörd belastning under vissa tider på kvällarna, är nu alldeles försvunnen.

– Men spårvägarnas inkomster ha väl minskats inte så lite genom trafikreduceringen?

– Nej, inte nämnvärt, svarade direktören. Någon liten nedgång är det ju möjligen i dagskassorna, men dessa varierar ju alltid högst betydligt, så att ännu efter så kort tid kan man inte säga något bestämdt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 augusti 1918)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: En spårvägsförmans begravning d. 10 Mars 1916.