”Göteborgs skytteklubbs skjutbana, strax vester om Slottsskogen, invigdes i går högtidligen. Klubben, som knappt är årsgammal, räknar redan närmare 800 medlemmar.   I

Vägen till skjutbanan, med sina femton skjuttaflor och till den plats, där de båda prydliga skjutpaviljongerna äro uppförda voro nu iklädda högtidsskrud. Flaggor fladdrade öfverallt; äfven paviljong gerna voro festligt prydda.

Högtidsdagen inleddes med prisskjutning, till hvilken insatsen var 1 kr. och hvarvid II och III klasserna sköto tillsammans å 800 meters bana.

Skjutningen försvårades något af den ganska starka blåsten, men likväl ernådd des mycket goda resultat.

Strax efter 12 upphörde prisskjutningen, och så småningom började platsen omkring den stora paviljongen att fyllas af intresserade och inbjudna. Skvtteförbundets styrelse var representerad af major V. Router och bokhållaren Martin Anderson.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 juni 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: De startande i skytte teränglöpningen d. 23 Maj 1913.