”Ett hotande eldsvådeanbud uppstod i går e. m. å Hisingssidan. Elden torde ha börjat i ett plank utmed Qvillebäcksvägen, alldeles på gränsen mellan Malmsten & Bergvalls och Fröding & C:is upplagsplatser. De starka vindstötarne påskyndade eldens vidare utveckling, och snart stod ett längre stycke af planket jemte ett handlande O. Malmström tillhörigt skjul, i hvilket förvarades damejeanner innehållande syror, i ljusan låga. Eldsvådan såg en stund riktigt hotande ut. Lyckligtvis låg vinden ifrån byggnaderna på andra sidan vägen — Qvillebäckens mek. verkstad ligger midt emot brandplatsen — men inåt upplagsplatserna funnos dock stora massor lättantändliga saker, bl. a. ett större parti hartzfat. Genom energiskt ingripande af Lundby brandkår och en afdelning af Göteborgs stads brandkår lyckades man emellertid med fart dämpa elden, som endast förstörde planket och det ofvan omtalade skjulet.

Orsaken till eldsvådan är ännu icke känd, men kan möjligen ha varit en bortkastad brinnande cigarr.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 juni 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kvillebäckens verkstadsområde d. 30 Okt. 1913.