”En utflykt företogs till Trollhättan i går af ytterligare två klasser vid härvarande folkskolor, ledsagade af lärare. Trafikdirektören vid Bergslagernas järn vägar hade medgifvit resa till betydligt nedsatt pris, innehafvarinnan af hotell Utsikten, fru Rhodin, medgaf beredvilligt att gossarne besökte utsiktstornet och intogo middag ur sina matsäckar på hotellets veranda, där de ock serverades kaffe till nedsatt pris, och då ångaren ”Motala Ströms“ slussning bevittnades, erbjöd dess kapten fri resa till Göteborg, af hvilket frikostiga erbjudande man dock tyvärr icke kunde begagna sig.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 juni 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Dåvarande Hotell Utsikten Trollhättan.