”Med anledning af pestfaran ha härvarande helsovårdsnämnd vidtagits åtskilliga försiktighetsmått.

Helsovårdsnämnden tillråder, att renhållningen å gårdar och gator skärpes, och att verksamma åtgärder vidtagas för att minska råttornas antal eller rent af utrota dem. Råttor hafva nemligen visat sig vara mycket smittoförande. Vidare böra alla gamla dåliga källarlägen- heter utrymmas och desinficeras. Dessutom äro ju vissa karantäns- och säkerhetsåtgärder anbefalda genom kongl. förordning.

Fartyg, som ankommer från Glasgow, skall anlöpa Känsö för inspektion. Finnes fall af pest ombord, så skall fartyget med ombord varande ingå i karantän, som varar till dess 10 dygn förflutit efter patientens tillfrisknande eller död.

Har däremot intet sjukdomsfall yppat sig under öfverresan, så tillåtes fartyget att efter inspektionen uppgå till staden, och såväl besättning som passagerare få ha fri beröring med land, men de måste underkasta sig 10 dagars observation, räknad från den dag fartyget lemnade Glasgow.

Fortsätter någon resan, så skall uppgifvas hvart, och anmälan skall göras hos myndigheterna, för att den resande må underkastas observation å platsen i fråga.

Brott mot förordningens bestämmelser bestraffas med mycket höga böter eller i vissa fall med fängelse.

De fartyg, som trafikera linien Göteborg— Glasgow, gå i allmänhet med kollaster, hvilka äro smittoförande i mycket ringa grad och icke draga de farliga råttorna med sig. Emellertid har en uppmaning ställts till rederierna att under rådande förhållanden icke mottaga ombord någon slags last af mera smittoförande beskaffenhet, såsom lump e. d.

För att vara beredd mot äfven det värsta har helsovårdsnämnden låtit införskrifva serum från Pasteurinstitutet i Paris. Det har visat sig, att användningen af serum är mycket verksamt. Så voro dödsfallen i Oporto 63 procent, då serum icke användes, och blott 20 procent efter användande af serum.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 september 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Noterat på kortet: ”Känsö”

”Besökande och de som befann sig i karantän möttes i det lilla fyrkantiga huset, kallat ”Parloiren” och kunde tala med varann över ett schakt på vars botten brann en svaveleld (för smittans skull).”