”Holmens husegareförening hade i går afton sammanträde, under stationskarlsförman Sjöströms ordförandeskap, å samlingssalen Mårten Krakowsgatan 18 för att öfverlägga om vissa frågor, som blifvit aktuella till följd af den stora branden.

Ett diskussionsämne lydde: Kan något göras för motverkande af eldfarligheten i de qvarter, som uthyras till upplagsplatser och magasiner, och om så är har föreningen något att iakttaga och i så fall hvad?

Ett lifligt meningsutbyte följde härpå, och framgick däraf, att hyresgästerna i boningshusen å Hultmans Holme under nuvarande förhållanden fruktade att bo qvar. Man framhöll nödvändigheten af att föreningen för vederbörande påpekade den fara som vid eldsvådetillfälle genom upplagen hotar boningshusen. Det uttalades äfven att det låge fara i att dröja med att något i saken åtgöra.

En annan fråga, som vid sammanträdet förekom, var följande: Vore det önskligt att å platsen mellan Mårten Krakowsgatan och Gullbergs Strandgata samt ”Paraciticida” och gasverket (det s. k. Falutorget) anlades barnpark såsom skett och sker i andra delar af staden?

Under diskussionen härom kom i dagen att f. n. ingen enda plats finnes å hela Holmen där barnen utan fara kunna leka liksom ock att t. ex. arbetarehustrurna ej på långa vågar ha ett enda ställe dit de utan fara eller obehag på sommar- qvällarna kunna gå för att hemta en smula frisk luft. I sommar hade man sett qvinnorna med sina barn sitta nere vid älfven på stockar och fastager.

Föreningen tillstyrkte att åtgärder borde vidtagas för att få ifrågavarande plats upplåten till park.

Vidare beslöt föreningen att till byggnadsnämnden och drätselkammaren aflåta en skrifvelse med anhållan att inga tomter måtte upplåtas å Hultmans holme till upplag eller dylikt med mindre de som förhyrde sådana tomter förpliktigades att förse upplagen med eldsäkra tak och brandmurar.

Föreningen beslöt att för frågans vidare dryftande ett allmänt möts med husegare och hyresgäster skall hållas nästa måndag kl. half 8 e. m. i hrr Elfvin & C:os fabrikslokaler, Trollhättegatan 3.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 september 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborg. Mårten Krakowsgatan.