1900-talets Göteborg

Provisorisk sjukvårdsanstalt för lungsotsjuka

”Helsovårdsnämnden hemställer att stadsfullmäktige måtte besluta

att en provisorisk sjukvårdsanstalt för lungsjuka, hufvudsakligen afsedd för mindre bemedlade, obotligt sjuka, skall genom helsovårdsnämndens försorg snarast möjligt inrättas i den förut till konvalescenthem för allmänna och Sahlgrenska sjukhuset använda fastigheten å Stampen, samt fastighetens förvaltning och vård öfverflyttas från drätselkammaren till Helsovärdsnämnden;

att för fastighetens reparation och anordnande för ändamålet samt anskaffning af inventarier anvisa tillhopa 15,700 kronor: same att förslag till aflöningsstat och öfriga driftkostnader vid anstalten skall af helsovårdsnämnden aflemnas till stadsfullmäktige i sammanhang med nämndens utgifts- och inkomstförslag för år 1901.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 september 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”Fattighusån” Blyertsteckning 54,7 x 21,6 cm. (höjd), i skissbok 2 av Erik Nyblaeus. På främre pärmens insida m. bläck: ”Erik Nyblaeus juli 1837”.