”Helsovårdsnämnden hemställer att stadsfullmäktige måtte besluta

att en provisorisk sjukvårdsanstalt för lungsjuka, hufvudsakligen afsedd för mindre bemedlade, obotligt sjuka, skall genom helsovårdsnämndens försorg snarast möjligt inrättas i den förut till konvalescenthem för allmänna och Sahlgrenska sjukhuset använda fastigheten å Stampen, samt fastighetens förvaltning och vård öfverflyttas från drätselkammaren till Helsovärdsnämnden;

att för fastighetens reparation och anordnande för ändamålet samt anskaffning af inventarier anvisa tillhopa 15,700 kronor: same att förslag till aflöningsstat och öfriga driftkostnader vid anstalten skall af helsovårdsnämnden aflemnas till stadsfullmäktige i sammanhang med nämndens utgifts- och inkomstförslag för år 1901.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 september 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”Fattighusån” Blyertsteckning 54,7 x 21,6 cm. (höjd), i skissbok 2 av Erik Nyblaeus. På främre pärmens insida m. bläck: ”Erik Nyblaeus juli 1837”.