Flera fall å Lloydångaren ”Thorsten”

Den mycket omtalade och omskrifna ”spanska sjukan” är redan i Göteborg, fastän den ännu icke fått någon större spridning.

I går och förgår infunno sig resp. 3 och 2 besättningsmän från ångaren ”Thorsten” hos en af stadens läkare, hvarvid det visade sig, att samtliga hade symtom till nämnda sjukdom. De hade insjuknat på öfverresan till England i häftig feber, fått hosta, och röda ögon, kännt verk i ryggen och dylikt.

Under öfverresan hade en del personer varit sjuka på samma sätt men de flesta hade åter tillfrisknat.

Smittan tros ha blivit förd ombord af besättningsmän från torpederade fartyg, som varit i beröring med personer, som besökt platser, där sjukdomen härjat.

Emellertid synes det, som om fallen på ”Thorsten” voro de enda, som konstaterats här i staden.

Det är visserligen enligt medicinstyrelsens uttalande omöjligt att hindra sjukdomens spridning och har den därför fäst läkarnas uppmärksamhet på de här förekomna fallen.

Läkarna här i staden anse dock sjukdomen ganska ofarlig, något liknande influensa, men som är mycket smittosam och uppträder som massepidemi verkar den mycket enerverande på det dagliga livets gilla gång.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 juli 1918)

Bilden i sidhuvudet är av Otis Historical Archives, National Museum of Health and Medicine – Emergency hospital during influenza epidemic (NCP 1603), National Museum of Health and Medicine.https://www.buckscountycouriertimes.com/news/20190923/mxfctter-museum-to-mark-historic-influenza-pandemic/1, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25513204