Han fick ut mest av jubileet

”Lennart Wennermark, folkskolelärare är väl den göteborgare som fått ut mest av jubileet. En Volvo 142 närmare bestämt. Det var han som tog hem bilen i lådan hos Lennart Hyland på Liseberg i går. Och han blev glad förstås – trots att han redan har en Volvo, en […]

Olyckan på berg- och dalbanan

”Fullt betryggande säkerhetsanordningar skola vidtagas. Det intressantaste resultat, vartill man hittills kommit under utredningen om olyckan på berg- och dalbanan i måndags, är väl att rälsbrottet icke inträffat i någon skarv, som man först trodde, utan mitt på skenan. Olyckan beror alltså på rent materialfel över vilken ingen […]

100000 dansade på gatan i natt

”Och Göteborg dansade. Små grodorna utanför Bäckakällan, wienervals på Gustav Adolfs torg, All of me tryckare på Götaplatsen, en och annan spontandans på Avenyen – men mest av allt dansades det nedanför Storan när hela Rättviks Spelmanslag filade schottis, ihopträngda på en liten buss-scen. Göteborgs folkdansare som började […]

Luftdroskor över staden fr.o.m. i dag

”Ingeniör Holmén på provtur med den ena av Avromaskinerna under förmiddagen. – Det kostar 25 kronor att se utställningen från det blå! Göteborg har fr.o.m. i dag luftdrosktrafik och ännu en sensation väntar på att bli prövad av utställningsbesökare och göteborgare. Vem vill inte se den vita staden […]

Fantastisk jubelfest i stan

”Göteborgs 350-årsdag begicks på fredagskvällen med det största artistuppbåd som någonsin skådats i Göteborg. De jubilerande stadsinnevånarna och massor av tillresande mötte också upp i den ljumma syrendoftande försommarkvällen i sådana skaror att man trodde sig förflyttad till karnevalens Rio. Och karneval var det verkligen! Kring de tre […]

Ettan sände från jubileumsfesten

Den 4 juni 1971 sände Sveriges Television från jubileumsfesten. Men sändningen var inte i färg…. Ändå får det sägas vara bättre än tablån 2021, där finns inte några programpunkter i SVTs utbud som uppmärksammar Göteborg, samma sak gäller för TV4. Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, […]

Många publikrekord på utställningen

”Utställningen har åter upplevat en söndag – eller utställningsstaden! Den var alla föregående så gott som lik. Åter slogs publikrekord, och åter regnade det. På lördagskvällen lär det ha varit 57,000 personer inne på utställningen och gårdagen blev ännu mera publikdag: 70,000 besökare. Det gör 125,000 à 130,000 […]

Göteborg 400 år – vad är grejen?

I dag, 4 juni 2021, är det den officiella 400 års dagen. Dagen har valts utifrån när de slutgiltiga privilegierna för staden utfärdades, dock bör man komma ihåg att staden började byggas flera år tidigare och fick sina första tillfälliga privilegier 1619. Men, i dag skall det firas […]

Ombyggnad av Grand Hotel Haglund

”Å Grand Hotel Haglund ha under senaste tiden pågått en del restaureringsarbeten, hvilka särskildt berört läse- och skrifrumafdelningen i undra botten samt kontorslokalerna. De senare ha nu inrymts i vestra delen af den stora byggnadskomplexen, där de erhållit en betydande utvidgning på bekostnad af lagerrum, som förut tillhört […]

Ivar var med och byggde Liseberg 1923

”Snickare Ivar Olsson, 81 år, var med om att bygga upp jubileet 1923. Då snickrade han och hans arbetslag ihop berg och dalbanan, Kabarethallen och Konserthallen på Liseberg – ett av jubileumsprojekten, då. Men idag sitter han på kyrkbyhemmet och är för gammal att våga sig ut i […]

Gymnastikundervisningen vid våra folkskolor

”Vid tvenne sammanträden med Göteborgs skolförening ha vissa önskemål beträffande gymnastikundervisningen varit föremål för öfverläggning. Såsom önskemål i berörda hänseende har framhållits, att för uppnående af enhet i gymnastikundervisningen vid härvarande folkskolor ett antal lämpliga dagöfningar för hvarje klass upprättades af därtill kompetenta personer och att de bereddes […]

Pang på jubiléet

PANG – och så var jubileumsveckan inskjuten. Det var Göteborgs artilleriavdelning, som sköt dubbel svensk lösen på Gustav Adolfs torg på tisdagsmiddagen. Det blev en charmerande dag. Har månne jubileumsnämnden tagit av de åtta miljonerna och köpt bra väder för? Första dagen var Stora parkdagen och sommarunderhållningen bjöd […]

Undersökning av Huvudrestaurangens ohövliga personal

Sveriges hotell- och restaurangpersonals förening har begärt plats för nedanstående: ”I dagspressen har varit synliga en del uppgifter i samband med Huvudrestaurangen å Göteborgsutställningen, innebärande att den där anställda personalen dels skulle varit senfärdig vid avtjänandet av restaurangens gäster, dels att densamma skulle uppträtt ohövligt gentemot allmänheten vid […]

Högskolans förläggning till Vasaparken

”Drätselkammaren har, som på annat ställe i dagens tidning meddelas, utan meningsskiljaktighet i hufvudsak, hem­ställt, att hrr stadsfullmäktige måtte anvisa plats i Vasaparken för uppförande | ai en monumental högskolebyggnad. Enligt kammarens precisering af platsen : minst 12 meter norr om Kristinelundsgatans linie tänkt utdragen genom parken, samt […]

Butikernas stängningstid

”Göteborgs minuthandelsförening hade i går sammanträde, hvarvid man för att bereda personalen lättnad beslöt att stänga butikerna kl. 7 e.m. alla dagar utom fredagar och lördagar från den 25 juni till 31 augusti. Det är att hoppas, att så många som möjligt af utom föreningen stående minuthandlare följa […]