Velocipedklubbens turistfärd

”Göteborgs velocipedklubbs turistfärd i går försiggick efter det förut omnämnda programmet. Utflykten, i hvilken deltogo ett 60-tal damer och herrar, var synnerligen angenäm, tack vare herrligt väder och präktiga anordningar. Färden gick först med järnväg till Räflanda och därefter på velociped via Hällingsjö till Sätila. Efter att ha […]

Ferdinands byter ansikte och namn

”På nyåret 1971 ska NK:s nya varuhus på Östra Hamngatan i Göteborg vara färdigt. Namnbyte från Ferdinand Lundquist till NK sker i samband med invigningen. Modellen av varuhuset som ska omfatta 15 000 kvm säljyta – en utvidgning med 4 000 kvm presenterades på torsdagen. Enligt stadsplanen blir varuhuset fem […]

Det blivande utsiktstornet

”Å det blifvande utsiktstor­net i Slottsskogen har arbetet nu fort­skridit så långt, att terrassen är i det närmaste uppmurad och postamentet till sjelfva tornet äfvenledes murad. De re­dan utförda byggnadsarbetena jemte den mängd huggen sten som omgifver byggnadsplatsen vittna om den soliditet som kommer att utmärka det hela.” […]

Yakarne på Lorensberg

”Till Lorensbergs djurgård lockas dagligen stora skaror för att taga i betraktande de båda yakarne, hvilka af hr Melcher Lyckholm inköpts för Skansens i Stockholm räkning. Yakens hemland är Tibet och andra delar af Hög-Asien. Man har där tämt jhonom till ett nyttigt och viktigt husdjur, hvilket användes […]

Våren är här!

”Våren är kommen, det är hvad man nu äntligen kan konstatera. Träden börja skifta i grönt, och göken, som i går lät höra sig i vår stads grannskap, behöfver således icke i år börja gala på alldeles ”bar qvist”. Med den nu rådande nä­stan sommarlika värmen bör det […]

Renovera dina gångkläder!

”Folks gångkläder förete gärna nu när de ljusa dagarne kommit åtskilliga brister, och mången kostym, öfverrock eller annat plagg slumpas då bort i stället for att sändas till renovering och färgning. Våra tyger, särskildt de sven­ska fabrikaten, äro dock vanligen så starka, att de efter ganska lång tids […]

Göteborg denna vecka (5-11 maj): Standard för skyltar i naturen

Skyltar i naturen En utredning om fritidsskyltar har inletts efter tillskyndande från Statens Naturvårdsverk för att få fram en katalog över åtgärder inom fritidssektorn alltifrån skyltar och symboler till helhetssyn på planering av rekreationsområde. Bl.a. är statens institut för byggforskning och Sveriges standardiseringskommission inkopplade på det unika informationsarbetet […]

Opåpassliga beväringar

”Omkring 400 beväringsmän afreste härifrån i morse med militärtåg till Axvall. Fjorton befäringar hade af en eller annan anledning fördröjt sig, så att tå­get vid deras ankomst till stationen re­dan var afblåst. De opåpasslige affördes till Axvall i dag under polisbevakning under befäl af centralöfverkonstapel Ringqvist.” (Ur: Göteborgs […]

För vattenverkets utvidgning och underhåll

”För vattenverkets utvidgning och underhåll under förra året lemnar löjtnant T. Glosomeijer redogörelse i helsovårdsnämndens i denna vecka utkomna årsberät­telse, hvarur vi meddela följande:  Förbrukningen af Delsjövatten har under året utgjort 4,u mill. m3, således i medeltal 11,342 m3 i dygnet eller 131 liter i sekun­den. Maximiförbrukningen inträflade […]

Illustreradt sportmagasin

”Illustreradt sportmagasin är en göteborgspublikation, som under redaktion af hrr Carl Sandberg och O. H. Backman i dagarna utsändt sitt första häfte. Innehållet i det rikt illustrerade och fint utstyrda numret är både rikhaltigt och omvexlande och torde intressera sportens vänner och utöfvare. Af tex­ten märkas uppsatser om […]

Första Maj-demonstrationen

”Den sedvanliga första maj-demonstrationen egde rum i går och gick af stapeln under öfliga former. Vid hail tre-tiden började folkmassorna samlas å Järntorget, där en utkommenderad, stark polisstyrka upprätthöll den bästa ordning. När klockan slog tre hade demonstranterna hunnit fylka sig under sina respektive fanor och standar och […]

Göteborgs Hästskötareskola

”Göteborgs Hästskötareskola hade i lördags e. m. å Exercisheden uppvisning i körning. Uppvisnin­gen, som omfattade körning af par, spann och tandem, visade mycket godt resultat af kursen. De utexaminerade elever voro föl­jande: E.G. Westlund, B. O. Hagberg, P. O. Engstedt, Ax. Tivén, R. Hedén, L. Anders­son, E. P. […]

När Trägårn hade bad – för fåglar

”Det har funnits ett bad i Trädgårdsföreningen förut en gång, nämligen för 60-70 år sedan, dock inte för människor utan för fåglar. Det var en riktigt fin konstgjord damm, och där kunde stora folkskaror stå i timtal och iaktta fågellivet precis som i Slottskogsdammarna nu för tiden. Så […]

Angående häststölden

”Angående häststölden i för­går från hr A. von Reís hölls i dag på e. m. förhör inför poliskammaren. Arbetaren Karl Aug. Johanson Lundén, boende nr 4 Kungs­höjd i Örgryte, erkände efter åtskilliga slingringar att han varit ”yr i hufvudet af fylla”, då han å torget satt sig upp […]