Skall Kåsjön bli Göteborgs nya vattentäkt?

Behovet av att få mer vatten in till staden än det som kunde erbjudas från Kallebäcks källa var uppenbart vid 1800-talets mitt och efter en lång debatt kom Delsjöarna att bli huvudalternativet som ny vattentäkt 1858. En viktig anledning till att Delsjöarna valdes var att det skulle spara […]

En jubilator: A. Bergendahl

”En af detta samhälles mera kända personligheter, tidningsförsäljaren A. Bergendahl, firar i dag, nära åttioårig, guldbröllop med sin ungefär lika gamla maka. Då vi med anledning häraf i dag på f.m. gjorde ett besök i det trefna hemmet i stadens hus i Haga, funno vi de båda åldringarna […]

Ovädret

”Under natten till i går antog den snöstorm, som sedan i tisdags herskat vida omkring, en svårartad karaktär. Det formligen hven i luften och snön piskade ursinnigt fram öfver fält och vatten, genom gator och gränder. Det var äkta vinterstämning i den till bolott för ett par dagar […]

Störande uppträde i skola

”Till rådhusrätten hade i går instämts en fru, som under pågående lektion häftigt inträdt i ett läsrum i Annedals skolhus och under utösande af okvädningsord mot lärarinnan uppträdt på ett  i högsta grad störande sätt. Då lärarinnan uppmanat henne att aflägsna sig hade hon nekat och då lärarinnan […]

Buskärs fyr

”Huru bör denna förändras för att blifva till största gagn för sjöfarten? Vid Götebors fartygsbefälhafvareförenings sammanträde i går stod frågan om Buskärs fyr åter på dagordningen. Anledningen dätill var, att hamnstyrelsen velat höra fackmännens mening om, hur fyren lämpligast borde förändras. För att diskussionen skulle blifva i möjligaste […]

Ång-Automobil är framtiden!

”Ång-Automobilen är onekligen framtidsåkdonet. Spekulanter erhålla närmare upplysningar om vagnens oerhördt stora nytta och inbesparande i förhållande till hästar, och inbjudas att taga samma i betraktande här i staden. Den stora spridningen av denna vagn erhållit i utlandet under sista året till praktisk användande vid persontrafik och lättare […]

Fyll igen Västra hamnen

I en insändare 1853 krävdes att Västra hamnkanalen skulle fyllas igen. Det skulle dock dröja ända till 1902 innan arbetet med att fylla igen kanalen verkligen inleddes. ”Som troligen frågan om igenfyllandet af Vestra hamnen ännu icke är afgjord, emedan vederbörande ej kunna öfvertygas om nyttan deraf, oaktadt […]

Pusterviksplatsen

”Herr Redaktör” Begäres vördnadsfullt om plats i Eder ärade tidning för följande. Är det verkligen med vederbörandes vetskap eller medgifvande att den inre Pustervikskanalen skall användas till skeppsvarf, att en viss ved- och kolhandlande skall där hafva rättighet att bygga pråmar? Den som bor vid nämnde kanal har […]

Göteborgs Vinter-Tivoli Ett första meddelande!

”Gör ett besök i Göteborgs Vinter-Tivoli å Lilla Otterhällan som öppnar sin vintersäsong Lördagen den 9 d:s kl. 6 e.m. Och kommer att tills vidare hållas öppet alla söckendagar fr. kl. 6-10 e.m. Söndagar fr. kl 1-4 och 6-10 e.m. Och kommer att förevisas världens senaste händelser i […]

Den föreslagna nya skeppsdockan i Göteborg

”Som bekant hade handels- och sjöfartskomitén som ett af de erforderliga medlen till sjöfartens och den utrikes handelns främjande framhållit anläggandet af större skeppsdockor, rymmande fartyg af modern cert, d.v.s. med en lastdryghet a fänta till 6,000 à 8,000 tons. Komitén hemställde i sådant syfte, att därest dylika […]

Gustaf Adolfs-dagen

”Sångarne samlas kl 7,45 e.m. i afton i västra rådhussalen till en kort, förnyad repetition. Vid half 9-tiden tåga sångarne fram till statyen samtidigt med att fackeltåget inkommer på torget. Efter det artillerimusiken utfört en marsch följa sångarna; under tiden kvarstår fackeltåget. Sångarne tåga därefter under musik åter […]

Rakning på söndagarna tillåten

”K. m:t har i likhet med hofrätten upphäft polisdomstolens i Göteborg utslag, hvarigenom barberaren S. Mally dömdes att böta 10 kronor för det han betjänat allmänheten med rakning å söndagar. Prejudikat har sålunda vunnits i denna mycket omtalade tvistefråga, och har utgången blifvit den att rakning på söndagen […]

Orientaliska mattor på Eggers

”En orientalisk utställning har öppnats å Hotel Eggers härstädes. Utställningen, som är arrangerad af direktör Th. Lund, chef för Expressresbyrån Adams Express i Stockholm, omfattar en vacker samling af, som det uppgifves, äkta persiska mattor från olika platser af det inre Asien, och det är värkligen ett vackert […]

Göteborg föreslogs få en modern automatiserad tunnelbana 1968

”En modern automatiserad tunnelbana som får karaktär av vågräta hissar kommer att bli framtidens melodi för göteborgstrafiken. En sådan stadsbana, kostnadsberäknad till ca 1,4 miljarder kronor i dagens penningvärde, föreslås nämligen av den s.k. snabbspårvägsutredningen som på fredagen presenterade sitt material. Utredningen beordrades på hösten 1962 och den […]

Pantlåne-ocker

”Herr Redaktör!          Invigd i några absurda förhållanden rörande Göteborgs pantlånare, tager jag mig friheten att härmed meddela hvad jag i dagarne varit vittne till. En fattig sömmerska som genom sjukdom blifvit nödsakad anlita dessa »ockrare» belånte en henne tillhörig symaskin, värd 63 kr., och erhöll som lån 8 […]