Independence Day

”Dagen i dag är Sverige–Amerika-veckans förnämsta dag, då svenskarna och Amerika-svenskarna gemensamt fira den stora amerikanska frihetsdagen, 4 juli. Klockan 11 i dag på förmiddagen samlades stadens främsta för att högtidligen mottaga Minnesotas officiella delegation. Närvarande voro borgmästarna, stadsfullmäktiges ordförande, representanter för magistraten, stadsfullmäktige, stadens verk och styrelser […]

Olycklig velocipedridt

”I går qväll roade sig 10 årige Arvid Emanuel Stenquist boende nr 2 Redbergsvägen att stående å gossen Gunnar Johansons (från Ranängsbergen) velociped göra en tur å Ånäsvägen. Johanson trampade raskt undan då med ens Stenquist uppger ett klagorop och faller af maskinen. Stenquist som var barfodad hade […]

”Hallå Sverige” skrevs det i skyn

Juni månads eftermäle De väderlekssakkunniga påstå, att någon så kall juni, som den som sist förlupit, ha vi inte haft på 200 år. Medeltemperaturen för hela landet var nämligen endast + 10,5 grader, vilket är 4,1 grader lägre än den för månaden såsom normal ansedda temperaturen. Medeltemperaturen för […]

Bifångst å Östra Hamngatan

”I går afton vid 10-tiden infångades en mindre bisvärm af vaktmästaren T. Thoresson, anställd hos firman J.A. Wettergren. Vid 10-tiden på morgonen hade man i en skorsten iakttagit bisvärmen. Försök gjordes att från taket medelst en halmkupa infånga den, hvilket dock misslyckades. Man uppgaf dock ej försöket utan […]

Festdagar på utställningen

”Svenska sångare och amerikanska I matroser ha under söndagsdygnet kryddat den göteborgska anrättning, som i dagligt tal går under benämnin­gen Göteborgsutställningen, och ha även satt sin prägel på staden utom utställningen. Det har varit ett par festdagar mera lysande än många tidi­gare. Den första anmärkningen riktas mot staden: […]

Vasakyrkan blir dess namn

”Vasakyrkan torde Domkyrkoförsamlingens nya kyrka komma att kallas och den till henne hörande församlingen – antagligen delar af 12, 13, 14 och 15 rotarne, Vestra Brandtdala, Landala och Gibraltar – Vasa församling. Till den nya kyrkans uppförande ha kyrkofullmäktige som bekant anslagit högst 450,000 kr. De täflingsritningar, som […]

”North Dakota” på Rivöfjorden

”Amerikanska slagskeppet ”North Dakota” anlände i går e.m.  och ankrade på Rivöfjorden, där det troligen kommer att få ha sin plats under amerikanska veckan. Fartygen kommer närmast från Köpenhamn. ”North Dakota” mäter 22,400 tons, har ett djup av 8,2 meter och en besättning på 1,200 man. Slagskeppet står […]

Utställningsteatern har fått sina dancing girls

”Direktör Bergmans 16 dancing girls anlände i dag på morgonen med Thule från England. Färden ställdes i bilar genom stadens gator till olika inkvarteringsställen varpå de unga skönheterna vid halv 11-tiden samlades på utställningsteatern till en första repetition. Kan man döma efter deras yttre, och de prestationer som […]

Olyckstillbudet vid Särö – Reflektioner af ett ögonvittne

”För den, som i likhet med undertecknad bevittnar ett så ytterst allvarsamt olyckstillbud som det, hvilket midsommardagen inträffade i och med ångbåtsbryggans vid Särö sammanstörtande, framställer sig omedelbart frågan: hvem bär ansvaret ? Hundratals personer gifva sig ut för att under ett par helgdagar njuta hvila och vederkvickelse […]

Ilug använder lantbrukshallen till maskinhall

”Heden går ur hand i hand i sommar. Lantbruksmötet var dess förste härskare. Sångarfesten blir den andre i ordningen. Och ännu innan ens den första sången klingat över gamla häststallet, är näste man klar att rycka in. Det är internationella luftfartsutställningen, känd mest i förkortningen Ilug. Internationella luftfartsutställningen […]

Inbrott i Almedals godsmagasin

”I onsdags morse vid half 5-tiden föröfvades inbrott i godsmagasinet vid Almedals station, dit tjufven beredt sig inträde genom att uttaga ett af fönstren till magasinen med tillhjälp af en knif. Han hade undersökt flera packlårar och säckar, innehållande tyger till Göteborgs mattfabrik. Tjufven, som endast tillgripit ett […]

Kälkbacke, minnesplakett och fontänen på Götaplatsen

”Kälkbacken i juni Den som promenerat omkring på Nöjesfältet de senaste kvällarna, har måst fästa sig vid att numera endast ytterst lite av arbete återstår på kälkbacken, den senaste sensationen hr Jenzén bjuder på. På lördag skall backen öppnas för trafik. Det är arbetet med uppfordringsanordningarna för kälkarna, […]

Ungkarlshotellet vid Mellangatan – Ett tidsenligt arbetarpensionat

”Sedan några dagar är aktiebolaget Labors arbetarehotell, Mellangatan 9 härstädes, redo att mottaga gäster. Helt tyst och anspråkslöst, utan några invigningshögtidligheter, har pensionatet öppnats och icke häller ha några tillkännagifvanden förkunnat härom. Icke desto mindre har redan en del pensionärer anmält sig, men endast ett fåtal mottagits, enär […]

En rekordhelg på utställningen

”Midsommar har varit en rekordhelg i många avseenden. Järnvägarna ha haft det mycket hett för att skaffa plats åt alla resande, men det hela har gått ovanligt väl i lås. Spårvägarna i Göteborg slogo kassarekord på midsommarafton, då inkomsterna av passagerareavgifter stego till 36,920 kr., Även dagstrafiken låg […]

Den gångna Midsommarhälgen

”Midsommarhälgen har förflutit under särdeles gynnsam väderlek. Särskildt midsommaraftonen brände solen het till stor fröjd för alla dem som under hälgen företagit lustresor. Med såväl tåg som ångare började redan i lördags massor av folk att lämna staden och på söndagen blefvo morgontågen försenade på grund af det […]