Ett drama vid Södra Liden

”I en af vår stads mest obskura delar, borta vid Södra Liden, där osedligheten frodas sida vid sida af allsköns annan brottslighet, utspelades i går ett drama, hvarur en af de uppträdande för tillfället med knapp nöd utgick med lifvet. Det var vid ½ 8-tiden på aftonen utanför […]

När barn leka med järnvägsvagnar

”I lördags afton vid half 7-tiden timade vid Olskrokens järnvägsstation en synnerligen beklaglig olyckshändelse. Ett antal barn lekte ett stycke norr om stationen med att skjuta en af där stående vagnarna uppåt stationen till. När de efter stora ansträngningar lyckats att komma ett stycke framåt släppte de vagnen, […]

Domprosten Wieselgren gick genom isen

”Domprosten d:r Wieselgren var sistl. Söndag eftermiddag helt nära att falla såsom offer för sitt aldrig tröttnande nit såsom själasörjare. Sedan han på f.m. predikat i Domkyrkan, hade han, åtföljd af sin sexårige son besökt en nyligen öppnad söndagsskola i Hagaskolhusets stora sal och företog sig derefter, enligt […]

En jätte-fonograf

”Förevisningar och fonografkonserter gifver hr Oscar Wennersten i Reallärovärkets högtidssal i morgon och de två följande dagarne efter ett synnerligen sevärdt program, som upptager många nyheter. Blan dessa må särskildt framhållas 10 tablåer ur passions-skådespelen i Ober-Ammergan, ögnblicksbilder från fartygsexplosionen i Stockholms skärgård och porträtt af Mac Kinley. […]

Tyskar som skola studera Göteborgsförhållanden

”Ett remarkabelt besök får Göteborg om måndag, då ett 30-tal medlemmar af den bekanta tyska föreningen ”Concordia”, som värkar för åtgärder till arbetarklassens fromma, hitkomma för att studera hvad Göteborg i den vägen har att uppvisa. Bland resenärerna befinna sig en del representativa män från olika delar af […]

Göteborg i äldre och nyare tid

”I morgon utsläppes i marknaden första häftet af det illustrerade praktvärket ”Göteborg i äldre och nyare tid”, hvaraf profhäftet för omkring en månad sedan utkom. Arbetet utgifves på Wald. Zachrissons förlag härstädes och redigeras af Göteborgs musei ombudsman, kammarherre Carl Lagerberg. Under det att litteraturen angående Göteborg, dess […]

Vacker belysning

”Den nya storartade utställningslokalen för Mölnlycke möbelfabrik vid Västra Hamngatan strålar sedan några kvällar tillbaka i en vacker elektrisk belysning. I denna lokal är nämligen den första belysningsanläggningen här i staden med de mycket omtalade s.k. Nernstlamporna utförd. De synnerligen vackra lamporna lämna ett hvitt och vackert ljus, […]

Ingen skarpsill i sikte

”Utsikterna för skarpsillfisket visar sig långt ifrån gynnsamma, meddelas från Bohuslän. Ännu har på de vanliga fångstställena, Gullmars-, Bro- och Åbyfjordarna m.fl. platser ingen skarpsill stått att upptäcka. Under de föregående åren har den bästa fångsten gjorts just under förra hälften af september månad. Äfven under föregående år, […]

Turistsommaren 1901

”Från Marstrand meddelas att Alphyddan stängdes i går, men att Turisthotellet kommer att hållas öppet till slutat af månaden. Att ännu ej främlingsströmmen alldeles uttorkat, framgår däraf, att hotellets matsal i går haft fullt upp med gäster. Någon statistik öfver årets frekvens föreligger ännu ej, men badintendenten förklarar […]

Oscar II besökte Vesterberget

”Drott” ankrade klockan tre i går på e.m. midt för Vesterbergets brygga, hvarefter fortifikationsbefälhavaren kapten Grill gick ombord å ”Drott”. En halftimme senare gick konungen, åtföljd utom af kapten Grill af öfverhofjägmastaren Ankarcrona, landshöfding Lagerbring, chefen och officeraren å ”Drott”, ombord å fortifikationens ångare ”Wärnschiöldh”, som landsatte dem […]

Textilarbetaresträjk

”I går utbröt härstädes sträjk vid Herman Kürzels vigogne-spinneri å Gårda, där omkring 140 à 160 arbetare ha sysselsättning. Samtliga dessa med undantag af 15 a 20 ha nedlagt arbetet. Orsaken är icke vägrad löneförhöjning. Sådan begärdes visserligen för några dagar sedan, men då disponenten förklarade att så­dan […]

Gipsmodell av högskolebyggnaden i Vasaparken

”En gipsmodell eller reliefkarta i gips öfver Vasaparken är under utarbetning. . Afsikten lärer vara att exponera den för stadsfullmäktige och kanske äfven för allmänheten i akt och mening att visa huru föga en högskolebyggnad inkräktar på utrymmet därstädes. En modell af ajälfva byggnaden skall nämligen uppställas på […]

Ett besök å ”Dristigheten”

”Det är så naturligt, att göteborgarne med särskildt intresse skola omfatta vår nyaste pansarbåt. Den har ju kommit till så att säga inför allas deras åsyn. Hvarje tillfälle, som bjudits att få stifta mer intim bekantskap med kolossen, har också med begärlighet begagnats. Om än ”Dristigheten” till hufvuddragen […]