Frihamnsfrågan

”Hr J. A. Hertz föredrog en skrifvelse från Göteborgs frihamnssällskaps styrelse, hvari betonades vikten af frihamnsfrågans snara lösning. Styrelsen anhöll att Stadsfullmäktige måtte, sedan ärendet

1 2 3 4 5 40