30 ekar fälls i Slottsskogen

”Sedan Kongl. Förvaltning af Sjöarendena tillåtit Kamreren P. Bagge, att å de af honom arrenderade lägenheterna Malmgårdsängen och Trädgården i Slottsskogen fälla 30 st. Ekar, kommer, till följe af derom meddelad föreskrift, auktion att å stället förrättas nästa Thorsdag den 22 dennes kl. 12 middagen för Ekarnes försäljning […]

Utställningens midsommar med majstänger och dans

”På Stora gården har rests den charmanta dansbana, där så gott som hela natten skall dansas bort. – Hela utställningen midsommarbetonad. Morgontågen till Göteborg i dag voro i en del fall något litet försenade, vilket är rätt naturligt både med hänsyn till att det är midsommarafton och därför […]

Den nya kyrkan – De båda prisbelönade täflingsritningarna

  ”Bland de 27 inkomna täflingsritningarna till ny kyrka inom Domkyrkoförsamlingen att uppföras å Götaberg tillerkändes – såsom Handelstidningen redan varit i tillfälle meddela – första priset arkitekten i öfverintendentsämbetet i Stockholm Bror Almqvist och andra priset lektorn vid Tekniska skolan i Borås Valfrid Karlsson. Det är dessa […]

Fässbergs planteringsförening firade

”Fässbergs planteringsförening, som bildades 1881, hade i onsdags anordnat en fest, i anledning af att föreningens värksamhet fortgått i 20 år. Festen ägde rum å Åby kulle nära Mölndal, hvilken kulle föreningen planterat med skog. I festen deltogo, skrifves till Handels- tidningen, öfver 200 skolbarn, som under året […]

Ur utställningskrönikan

”I lantbruksmötets tecken. Den som håller med på att utställningen och lantbruksmöte i stort sett höra samman, därför att båda ingå som ett par av glansnumren i denna Göteborgssommar, skriver också under på att staden just nu lever i lantbruksmötets tecken. Det är möjligt att lantbruksmötet skall bliva […]

Se efter barnen!

”En 6-årig son till hr C. Löfstrand, boende i Adolfsbärg 3, Gårda, var i måndags e.m. uppe i bärgen ofvanför nämnda gård och plockade blommor. Då gossen skulle sträcka sig fram och taga några blommor, som funnos på yttersta bärgkliten, tog ha öfverbalans och föll hufvudstupa utför den […]

Lantbruksmötet öppnat i kungaväder

”Den magnetiska kraft jubileumsutställningen visat sig äga har föranlett mötets förläggande till Göteborg” ”Så fort lantbruksveckan ingick, förbyttes det ideliga regnandet i strålande sol, och när konungen i dag för andra gången på sex veckor anlände till utställningsstaden hade vädrets makter gjort allt vad på dem berodde för […]

De många premiärernas dag

”Naturligtvis har utställningen åter slagit publikrekord, och naturligtvis har det regnat — som alla söndagar hittills i sommar! Men i lördags eftermiddag, då 40,000 människor voro inne på utställningsområdet, lyste solen en smula över ”gårdarna” och Göta livgarde i full parad på den nya musikpaviljongen framför huvudrestauranten. Hr […]

Elektrisk belysning i Hagakyrkan

”Kyrkofullmäktige beslöto i går att elektrisk belysning skall införas i Hagakyrkan efter en af lektor Fr. Lamm utarbetad plan. Hufvudkablarna inledas till det nuvarande arkivrummet, från hvilket arkivet flyttas till det lilla rummet vid norra ingången. Man har ej ansett lämpligt vare sig att helt och hållet använda […]

Nationalföreningen mot emigration

Dagens skildring av utställningen handlar om Nationalföreningen mot emigration, kanske väntar ni er att se kraftfulla åtgärder mot emigrationen i texten? Då lär ni bli besvikna! Det handlar nämligen främst om egnahem och en hel del om gödselstackar. Två år efter utställningen avvecklades föreningen efter stark kritik riktats […]

Privat simkurs

”Vi omnämnde i vårt förra lördagsnummer, att en gosse under metning i Säfveån råkade fala i vattnet och drunkna. Liknande ej så sällan inträffande fall af drunkning torde i allmänhet kunna förekommas, om simkunnigheten varit mer utbredd. Enligt den genom kronprinsens försorg för någon tid sedan inledda undersökningen […]

Gymnastikfesten invigd under högtidliga former

”Vackra och trevliga uppvisningar på Slottsskogsvallen Göteborg gick i går helt och hållet i gymnastikens tecken. På morgonen anlände de sista kontingenterna gymnaster till Göteborg och fördes till sina respektive inkvarteringsställen. Vår hemstads borgare äro varmt intresserade för gymnastik, ha varit och kommer alltid att bliva det. När […]

Radiokonsert på utställningen

”Det finns väl ingen, som klagar på att det finns för litet musik på utställningen. Däremot har en och annan förklarat sig sakna andra trådlösa förbindelser än de, som kväll efter kväll dansa balett på Olle Sandborgs & C:s kommunist teater. Men även i fråga om radioförbindelser kunna […]

Den tillämnade droskstationen vid Carl Gustafsgatan

”Undertecknade få härmed vördsamt erinra, att den plats å Carl Gustafsgatan härstädes, som Gata- och vägförvaltningen funnit för godt att välja till droskstation icke är lämplig för dylikt ändamål, och få vi till stöd för vår åsikt anföra följande: Den plats som är påtänkt eller snarare nu inrättas […]