Farliga lekplatser på Hultmans holme

”Missförhållanden å Hultmans holme äro som bekant af flera slag, och upprepade gånger ha Holmeborna framfört sina klagomål däröfver utan att det blifvit någon ändring. Det är särskildt bristen på annan tillgänglig plats för barnen än de lifsfarliga gatorna som gjort sig gällande. På Mårten Krakowsgatan ha i […]

Exportutställningen övergiven av personalen

”Från flera håll har under den senaste tiden en ganska besk kritik riktats mot vissa arrangemang i samband med utställningen. Senast framhölls att speditionsomkostnaderna voro oskäligt höga, och att den svenska industrien svårligen kunde bära dessa utgifter, helst som man inte kunnat göra några direkta affärer i den […]

När museets hvalfisk flyttar

”Museets kanske största attraktion, den stora hvalfisken, har i dag på morgonen börjat öfvergifva sin gamla bostad för att inflytta i en större och mera modärn i naturhistoriska museets nybyggnad i Slottsskogen. Flyttningen vållar naturligtvis mycket besvär. Man har måst taga upp ett större hål i museets vägg […]

Kunde ej räddas!

”En stor hop folk kantade i går e.m. vid 2-tiden Västra hamnkanalen midt för Domkyrkan. Med största spänning följde man en kusk som med en lång båtshake trefvade där i vattnet. Allas blickar voro riktade mot båtshaken, och man väntade i hvarje ögonblick att få se något resultat […]

Häst och kärra i vattnet

”I går e.m. råkade ena hjulet gå af en åkarekärra, som kom körande utefter Stampgatan vid f.d. fattighuset. Hästen, som var förspänd kärran, skrämdes af missödet och ryggade rakt ned i Fattighusån. Tillstädeskommande personer lyckades emellertid få hästen oskadd upp på det torra igen” (Ur: Göteborgs-Posten 6 september […]

Nya kajen

”Innanför planket – inte det omkring Kungsportsbron, som snart är en saga blott, utan det om den raserade Nya Kajen – innanför detta slitas många svettiga tröjor om dagarne. Man har kommit ganska långt med arbetet därute, i betraktande af hvad som utförts. Först har mån då fyllt […]

Öfverfallen polis

”Härförliden skulle en poliskonstapel Eriksson efter tjänstgöring i Tjörbostaden nattetid begifva sig till sitt hem å Gårda och tog därvid en genväg öfver Ranängsbärgen. Här möttes han af tre okända karlar, af hvilka en måttade ett slag mot honom, hvilket han dock lyckades afvärja; men en annan tilldelade […]

Arbetsstugan i Majorna har åter öppnat

”Majornas arbetsstuga började i går sin värksamhet för innevarande hösttermin. Liksom under närmast föregående terminer komma 100 barn, hälften gossar och hälften flickor, att få bevista arbetsstugan äfven denna termin. Barnen, som i regel befinna sig i åldern 9—12 år, indelas i 4 afdelningar med 25 i hvarje. […]

Göteborg genom turisternas glasögon

”En af passagerarna på den ståtliga turistångaren ”Prinzessin Victoria Luise”, som nyligen besökte Göteborg, skrifver i Hamburger Nachrichten bl.a. följande: Vi lämnade vid middagstiden Marstrand för att fara till Göteborg. Denna stad, af hvilken jag just inte väntade mig mycket, erbjöd en öfverraskande anblick. En så väldig hamn […]

Skall utställningen fortsätta nästa år?

”Allmänhetens respekt för utställningsbyggnadernas hållbarhet har inte just underblåsts. Därmed är inte sagt annat, än att alla äro både glada och belåtna med det sätt, varpå utställningen stått sig under sommarens mindre gynnsamma väderlek. Men när det gällt att bestämma om byggnadernas disposition efter utställningens slut har framhållits, […]

Lyktor å droskorna

”Till Poliskammaren! När skall ändtligen äfven i Göteborg påbjudas, att droskor vid inträdande mörker skola hafva lyktorna tända? Det måste väcka största förvåning, att detta ej redan för länge sedan skett, hälst det icke torde finnas en enda större stad, hvarken i utlandet eller här i riket, där […]

Skall utställningen fortsätta nästa år?

”Allmänhetens respekt för utställningsbyggnadernas hållbarhet har inte just underblåsts. Därmed är inte sagt annat, än att alla äro både glada och belåtna med det sätt, varpå utställningen stått sig under sommarens mindre gynnsamma väderlek. Men när det gällt att bestämma om byggnadernas disposition efter utställningens slut har framhållits, […]

Revisorernas anmärkningar gällande Slottsskogen

Efter att revisorerna gjort anmärkningar i fråga om Slottsskogen togs frågan upp i stadsfullmäktige. ”hr Atterberg, som vände sig mot restaurationsförhållande därstädes. Det har sagts att Slottsskogen är till för arbetarne och att de tre restaurationslokalerna som nu finnas äro goda nog. Men äfven arbetarne ha rätt att […]

Teaterutställningen har i dag öppnats

”Den länge väntade teaterutställningen öppnades i dag officiellt. Vid vårt besök där visade sig emellertid hela den vanligen väl underrättade vaktmästarestaben okunnig om dess existens och först efter många irrfärder lyckades vi upptäcka den väl inklämd invid stadshusbyggnadsutställningen. Tre diskreta masker, utförda av skulptören Torhaum, markerade den låga […]

I Vallgrafen för beväringsmössan

”Beväringsynglingarna, som i går afreste till Axvall, ha som vanligt flera dagar i förväg stoltserat i uniformsmössa och civila kläder för öfrigt. Den mössan har tydligen blifvit dem kär. Men för ingen är den väl så kär som för en yngling, den där i går morse kom promenerande […]

Den nya revyn på Lorensberg

”Nya Mefisto”, som i går afton presenterades Göteborgspubliken, besatt åtminstone den förtjänsten att dess författare – af omarbetaren syntes blott föga spår – gjort sig mödan att ge sitt spex ett yttre sken af handling – den röda tråden i pjäsen var här en ”Faustparodering”. Skada blott att […]