»Andras affärer» på Stora teatern

”Stora teatern. I går började det Deurellska sällskapet under ganska gynsamma auspicier en kort sejour å vår Stora teater. Den lilla truppen synes vara godt samspelt, och den vårdade regien liksom tonen öfver dess hela framträdande tydde på, att den konstnärliga ledningen tager sin uppgift på allvar och […]

Styrelsen för Slottsskogsparken och beredningens förslag

I ett antal insändare har vi kunnat följa frågan om den planerade Säröbanan. Den 19 mars 1901 presenterade beredningen för järnvägen sitt förslag och styrelsen för Slottsskogsparken hade lämnat sina kritiska synpunkter på förslaget. Men beredningen, som ni kan läsa nedan, ansåg inte ingreppet i parken var speciellt […]

Tack för god vakt!

”Kanonbåten ”Svensksund” har nu lämnat vår kust. I denna svåra, för oss sjöfolk af faror uppfyllda vinter har han som ofta förut varit en god vän och hjälpare, som aldrig svikit då hans bistånd påkallats. Vi veta ej huru vi skulle kunna undvara ”våran båt”. För alla som […]

Restaurang Gatenhielm

”Restaurant Gatenhielm är belägen vid Stigbergstorget 2 mitt emot Gatenhielmska huset, en av Göteborgs verkliga sevärdheter. Avståndet till Sjöfartsmuseet och Amerikabåtarnas landningsplats är även ringa och man måste sålunda konstatera att etablissemanget har ett läge intill av turisterna ivrigt besökta stråk. Restaurangen har en trivsam matsal och här […]

Utvidgning af Otterhällans elektricitetsvärk

”För att möta det sig ständigt ökande behofvet af elektrisk ström för belysnings- och kraftändamål har Göteborgs elektriska aktiebolag betydligt förstärkt sitt elektriska maskineri i Otterhällans central. Utvidgningen omfattar ett nytt maskinaggregat å 700 ind. hästkrafter, bestående af en triple-expansions-ångmaskin samt en med denna direkt kopplad likströmsdynamo. Ångmaskinen […]

“General” Booth i Exercishuset

”Frälsningsarméns första möte under general Booths vistelse här i staden för denna gång hölls i går afton och hade samlat en publik, som uppgick till ett halft tusental, ehuru den stora salen ej blef fylld. De börja ju att ej längre väck i någon synnerligen stor sensation, dessa […]

Fiende till otrefnad om Säröbanan och Slottsskogen

”En »vän af framåtskridande« talar dig riktigt varm i måndagens H. T. till förmån för att ifrågavarande bana skall komma att dragas igenom Slottsskogen. Det är en mäkta underlig Åskådning, som kulminerar, då ins. säger: »Hvarje människa med något så när sundt omdöme, som sett sig något om […]

Attentat mot järnvägståg

”I går kl. 9,25 f. m. förmärktes å nedgående Kristianiatåget då det befann sig å järnvägssträckan emellan Lerjeholm och Skräppekärr, en hård skakning, hvarför misstänktes, att något föremål utlagts å spåret; någon olycka eller trafikhinder uppstod lyckligtvis ej. Det skedda rapporterades för polismyndigheten, och har härför i dag […]

Slottsskogen och Säröbanan – lägg stationen på annan plats

”Anhålles vördsamt om plats för nedanstående uti eder ärade tidning. Som vän af det praktiska och mest ekonomiska, ber jag få påpeka en lämplig stationsplats för Säröbanan här i Göteborg, nämligen Änggården. Visserligen behöfver Göteborgs spårvägar dragas ut 3 eller 400 meter vidare än det redan beviljade, för […]

Vän af framåtskridande om Säröbanan och Slottsskogen

Lite extra läsning kring debatten om Säröbanans sträckning 1901. Nu har turen kommit till en vän af framåtskridande: ”En insändare, som tecknar sig »Slottsskogsbesökare», ondgör sig i torsdagsnummret af Eder ärade tidning öfver, att en tidigare insändare, som kallar sig »intresserad«, klokt nog ansett Säröbanan ej vara till […]

Atleter i täflan, “Starke Arvid”  på arenan

”Cirkus hade i lördags och i går samlat en betydligt talrikare publik än som brukar vara fallet under vanliga cirkusförevisningar. Det var också något mera ovanligt som försiggick där. Nästan allt hvad vår stad har att bjuda på i atletväg var samladt där, antingen på arenan eller på […]

Forshagafabriken stod emot 350 kilo dynamit

”Prick kl 10.15 på onsdagsförmiddagen skulle det högsta hus som sprängts i Sverige, Forshagafabriken i Göteborg, falla sönder och samman. Denna försenade påsksmäll hade samlat 100-tals åskådare, som hängde i klasar på tak och staket kring den högexplosiva byggnaden. Kl. 10.37 tryckte någon på knappen för urladdningen. Men […]

Bergslagsbanan åter en Göteborgsbana

”Ett konsortium i Göteborg har inköpt ej mindre än 16,000 aktier i stora Bergslagsbanan från aktieägare utom Göteborg, hvarigenom röstöfvervikten åter kommit till Göteborg. Köpet, som förmedlats genom Göteborgs Enskilda bank, slöts i går förmiddag. Att Bergslagsbanan, som är en göteborgarnes skapelse, som en gång var deras stolthet, […]

Teater och Musik

”Stora teatern. Om “Hofgunst’s“ upptagande kunde väcka ironiska känslor till lifs hos en konstförstående publik, torde dessa känslor i än högre grad alstras af det kolportageromanliknande skådespel ”De öfvergifna“, som v.d. Osten i går djärfdes bjuda Göteborgs teaterintresserade allmänhet. Detta sensationsstycke har emellertid för gamla anor i Sverige […]

Råttkrig i Göteborg

”Råttorna äro, som numera anses fullt konstateradt, i hög grad spridare af smittämnen, särskildt pästsmittan. Dessutom äro råttornas utrotande af betydelse på grund af den stora materiella skada de förorsaka. Hälsovårdsnämden i Göteborg har med beaktande af det nu anförda och i likhet med hvad redan skett i […]