I tidningen Göteborgs Aftonblad den 17 september 1896 berättades det om arbetena med att vidga staden mot öster. Det beskrivs hur arbetet med bland annat Olskrokstorget hade inletts och ”kända” landmerken som Hr Wincranz gamla ladugård omtalas! (Vem vet idag var den låg?) I artikeln lyftes också fram den nya järnvägslinjen som skulle gå från Almedal via bland annat Stora Torp och Kärralund över till Säfvenäs. Detta var ett av de absolut första försöken att hitta ett sätt att avlasta centralstationen. År 1896 hade järnvägens sträckning mellan Almedal och Säfvenäs gått i ett nästan obebyggt område över i huvudsak åker- och betesmarker.

”Arbetet för anläggandet af Olskrokstorget har tagit sin början den 14 dennes. Schaktning pågår för närvarande å den del af torget som är ledig för byggnader och jorden köres upp och lägges upp i grusgropar vid Redberget i stället för att man borde köra den ett par hundra meter längre bort till den vid Ånästorget belägna delen af Olskroksgatan som är utlagd hvilken gatudels utläggande dock med det snaraste torde vara af behofvet påkallad, då den nya Torpa-Säfenäsvägen, som nu är under anläggning, blir färdig nästa år och sagde gatudel utgör en sammanbindning af ifrågavarande väg och den redan färdiga Olskroksgatan.

Hr Dahlins kolgård som ännu qvarstår å Olskrokstorget kommer att flyttas innan denna månads utgång till Fattighusängen invid Furstenbergska trädgården. Hr Wincranz gamla ladugård kommer efter hvad det säges att ännu qvarstå några år å Olskrokstorget till prydnad för detsamma. Den torde kanhända vara lämplig för vederbörande att aptera till saluhall med tiden?

Klent bestäldt är det med afloppsledningar från ifrågavarande ladugård, och det torde i sanitärt hänseende vara mycket öfrigt att önska, ty det torde nog ef blifva ondt om ”flugor i maten” å torget, under sommartiden i synnerhet.

Vederbörande torde väl ha tagit i beräkning att dylikt vattenflöde eller öfversvämning torde kunna inträffa som vallet var i november månad sislidet år, då vattnet stod två fot högt å Olskrokstorget och var nära att rinna öfver den invid gatan befintliga vallen som nu bortschaktats. I så fall kunde de olskrokiter snart bli dränkta i vatten, äfvensom ett mindre välkommet afbrott i arbetet å berörda plats uppstå.

Gångbron öfver Gullbergsån bredvid Gullbergsbron, som var föreslagen förlidet år, tycks hos vederbörande ha glömts bort, ehuru väl en sådan vore af behofvet påkallad för underlättande af trafiken å nämnda plats. Underligt är att olycksfall ej inträffa fardagar, då trängseln är olidlig därstädes.

Den nya gatan, som kommer att sammanbinda Riddaregatan och Gullbergsbrogatan med en bro öfver Gullbergsån och som motionerades om hos Stadsfullmäktige sistl. år, torde vi få hoppas blifva utlagd nästa år, då lämpligast vore att Gullbergsån rättades midtför torget samt kaj anlades emellan Gullbergsbro och statens järnvägsbro.

Det torde vara af bbehofvet påkalladt att uppsätta en urinkur samt ett allmänt afträde vid Friggagatan invid kreaturstorget i närheten af Mosaiska begrafningsplatsen. Ifrågavarande trafikled, som ganska lifligt användes, är temligen vanlottad på dylika inrättningar, i det att det ej finns någon urinkur på hela sträckan från Drottningtorget till Spårvagnssationen i Redbergslid, d.v.s. å den nya vägen. Allmänheten är i brist på en sådan ”kuranstalt”, å lämplig plats hänvisade till angränsande gårdar och plank, hvilket i sanitärt hänseende torde vara mindre rekommenderande. Saken är mest i ögonfallande i synnerhet vid marknadstillfällen å kreaturstorget.

Stakningen af Bohuslänska längdbanan å Tingstadsvassen, öfver Göta Elf samt Hospitalsvassen midtför Warterloo och umed Bergslagsbanan till Olskroken, har pågått under förliden samt innevarande vecka, äfvensom stakningen af Vestkustbanan från Almedal förbi St. Gårda, Stora Torp, Kärralund och Härlanda, hvarefter den går in på Statens järnvägsområde vid Säfvenäs och fortsätter parallelt med det gamla järnvägsspåret till Olskrokens station.”

Området kring Olskrokstorget 1923
Området kring Olskrokstorget 1923