1800-talets Göteborg

Göteborg på Paris-utställningen

”På ett sammanträde härstädes i går under ordförandeskap af pro­fessor Aug. Wijkander och som bevista­des af personer från skilda verksamhets­områden uttalades den meningen att Göteborg borde å nämnda utställning blifva representeradt inom grupp 16, om­fattande samhällsekonomi, såsom arbe­tarelagstiftning, arbetarebostäder, anstal­ter för arbetarnes intellektuella och mo­raliska utveckling, nykterhet m. m., och det beslöts att man skulle söka åstad­komma utställningar inom följande underafdelningar af ifrågavarande grupp: 105, omfattande arbetarebostäder; 107, anstalter för arbetarnes intellektuella ut­veckling; 108, försäkringsväsen (eventuelt) samt afdel. 109, åtgärder från statens och enskildes sida till allmänt gagn.

För att utreda saken utsågs en komité bestående af följande ledamöter: folk­skoleinspektör d:r J. M. Ambrosius, di­rektör Ernst Andrée, kamrer Oskar Berg, fabrikör Gustaf Boman, seminarieadjunkt G. O, Börjesson, ingeniör Gustaf Ekman, konsul Johan Ekman, slöjdinspektör H. Hallén, arkitekt Hans Hedlund, redak­tör H. Hedlund, ingeniör O. P. Jacob­son, stadsrevisor Axel Ramm och fröken Eva Rodhe.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 februari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Hvar 8 dag nr 239 år 1899, den visar Sveriges byggnad på Parisutställningen.