”Aktiebolaget L.M. Ericsson & C:o härstädes har i dagarna erhållit patent å en automatisk telefonvexel. Ändamålet med apparaten är, att automatiskt förbinda dubbeltrådiga telefonabonnent-ledningar med en till en hufvudcentralstation ingående likaledes dubbeltrådig ledning. Apparaten är hufvudsakligen afsedd att uppsättas på sådana ställen, hvarest finnes ett ringa antal abonnenter.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 mars 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Telegrafverket och växeln år 1901.