”Natten imellan den 2 och 3 dennes, närmare kl. 11, upkom uti Snickaren Lohmans hus wid Drottninggatan åt Wallen, en häftig wådeld, som ej af  grannarna märktes förr än huset stod i full låga; oaktadt alla möjeliga ansatser til eldens släckande, kunde ej, under tiltagande blåst av Sydost, hela den betydeliga Trakten af 2, 3, 4 och 5 roten från Drotting- til Kongsporten, imellan Stora och Östra hamnen samt Wallen, räddas, utan lades inom 15 timar 110 större och mindre hus, Fru von Jacobsson Såcker-Bruk inberäknadt, i alla. Med största möda frälsades Järnwågen, och de på andra sidan wid östra hamnen belägna wadra husen. På de afbrända tomterna brinner ännu här och där i gruset, men genom waksam tilsyn, som förlida dagars starka blåst och yrwäder gjrode än mera nödvändig, hoppas man, med Guds hjelp, at den öfriga delen af Staden förskonas, och til än mer trygghet för den Norra, äro Wakthuset wid Drottningporten, Kronobageriet och därtil hörande Träbyggnad nedrifna. Antalet hushåll, som förlorat mer och mindre lös egendom, befinnes wara 330 hushåll, utgörande 1264 personer, bebodde den nu afbrända Tracten af Staden; bland dessa äro det ej de af Garnisonens-Statarne, som bodde i de närmare åt Wallen belägna husen wid Drottning- och Kyrkogatan, af omkring 30 á 40 hushåll, inberäknade.” (Ur: Götheborgs Allehanda 9 mars 1792)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborg, Östra Hamnkanalen och Kungsporten omkring 1800. Efter akvarell av Elias Martin.