”På onsdagen lade socialdemokraterna i Göteborgs kommunstyrelse fram förslag om omedelbart stopp för vidare planeringsarbete för det så omdiskuterade garaget under Kungstorget. Frågan bordlades och kommer förmodligen upp vid nästa veckas sammanträde.

Kungstorgsgaraget var en stor fråga i den kommunala valrörelsen. Socialdemokraternas förslag syftar till att infria ett av de vallöften paritet gav.

I förrgår i byggnadsnämnden lade socialdemokraterna fram förslag om att omedelbart stoppa det fortsatta stadsplanearbetet för en ny musikteater. I går i kommunstyrelsen ville de socialdemokratiska ledamöterna avbryta allt planeringsarbete för Kungstorgsgaraget.

Socialdemokraterna har ju sedan länge förutskickat att i händelse att de kom till den kommunala makten efter valet, så skulle en av deras första åtgärder bli att stoppa det planerade bygget av Kungstorgsgaraget.

På onsdagen tog de det första steget på den väg, som skall leda fram till byggstopp.

I en skrivelse till kommunstyrelsen sägs att för att spara pengar och arbete skall det pågående planeringsarbetet omgående avbrytas av såväl parkeringsbolaget som av de nämnder, som är engagerade i projektet. Vidare måste kommunfullmäktiges beslut upphävas. Dessa beslut gäller bl.a. att teckna kommunal borgen, att upplåta mrk och att anta stadsplan för garaget.

Skrivelsen utmynnar i följande förslag till kommunstyrelsen:

* Att i princip uttala sig för att Kungstorgsgaraget inte skall byggas.

* Att ge stadskontoret i uppdrag att i samarbete med de kommunala nämnderna och parkeringsbolaget gå till kommunfullmäktige med de förslag till åtgärder som behövs för att upphäva tidigare fattade beslut.

* Att i skrivelse till berörda nämnder och parkeringsbolaget och i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut uppmana dessa att omedelbart avbryta allt planeringsarbete för Kungstorgsgaraget.

”Måste få tid”

Skrivelsen bordlades vid kommunstyrelsens onsdagssammanträde.

– Varför bordlades frågan, Lennart Ström (folkpartist och styrelsens ordförande).

– Därför att vi måste få tid att sätta oss in i skrivelsen. Vi fick den på morgonen och har följaktligen inte hunnit mer än att nätt och jämt läsa igenom den.

– Hur kommer ni att ställa er, ni kan väl inte rösta för förslagen?

– Det kan vi förstås inte. Vi får kanske avstå från att deltaga i beslutet.

Utredningar

– Vad menar ni med att ”i princip” uttala er mot bygget, Sven Hulterström (socialdemokrat och styrelsens v ordförande – till nyår avlöser han Ström som ordförande)?

– Hela frågan måste utredas förutsättningslöst. Vi måste klarlägga vilka bindningar, som eventuellt kan finnas. Här spelar de friköpsavgifter, som en del företag förbundit sig betala, en viktig roll.

Friköpsavgifter för 10 miljoner har garanterats. Detta är avgifter, som företag har möjligheter att erlägga mot att de slipper bygga p-platser i direkt anslutning till sina egna lokaler.

Lennart Ström poängterade att socialdemokraterna går mot en sak – de säger inte hur de vill lösa problemen i stället.

Ström ansåg att något måste göras åt Kungstorget. – Den nuvarande blandningen av pissoar, blomkål och bilar är otillfredsställande, menade han.

P-plan efterlyses

Kommunalrådet Olle Jansson (s) framhöll att hans parti efterlyst en parkeringsplan i 12 år. Den saknas ännu. Han menade att man måste utgå från en samlad plan innan man går in i detaljer. Det är nödvändigt att stoppa det alltjämt ökande trafiktrycket på innerstaden, ansåg Jansson.

Sam.” (Ur: Göteborgs-Posten 30 september 1976)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs-Posten 30 september 1976 och visar Kungstorget.